Formy exekuce

Způsob provedení exekuce určuje soudní exekutor. V rámci jednoho exekučního řízení je oprávněn zvolit více forem.

Exekuční řád zná níže uvedené způsoby provedení exekuce:

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

  1. srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
  2. přikázáním pohledávky,
  3. prodejem movitých věcí a nemovitostí,
  4. postižením závodu,
  5. správou nemovité věci
  6. pozastavením řidičského oprávnění (jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě.)

Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést:

  1. vyklizením, 
  2. odebráním věci, 
  3. rozdělením společné věci, 
  4. a provedením prací a výkonů.

Mezi nejčastěji využívané formy exekuce patří srážky ze mzdy a jiných příjmůpřikázání pohledávky z účtu (tzv. „obstavení účtu“) a prodej majetku (movitého i nemovitého).

Víte, že...
Soudní exekutor může na rozdíl od soudního vykonavatele zvolit v rámci jednoho exekučního řízení více forem exekuce. Soudní vykonavatel je oprávněn vykonat pouze  formu výkonu rozhodnutí, kterou navrhl věřitel.  Ten smí navrhnout pouze jeden způsob výkonu rozhodnutí.