Účastníci exekučního řízení

Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný (věřitel) a povinný. Povinným je nejčastěji sám dlužník, dále pak spoludlužník, ručitel či manžel. Pokud jsou exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů či  bankovní účet a mzda manžela povinného, může být zahrnut do exekučního řízení také manžel/ka povinné/ho.

Příklad
Paní Marie chtěla pomoci svému synovi, který si potřeboval vzít úvěr na rekonstrukci bytu. Rozhodla se vyhovět jeho žádosti a stane se jeho ručitelem. O několik měsíců později syn ztratil práci a přestal úvěr splácet. Věřitel využil svého práva a začal požadovat po paní Marii splácení synova dluhu. Paní Marie v současné době skutečně synův závazek z titulu ručitele splácí.

Pokud by však výzvu věřitele ignorovala nebo neměla dostatek prostředků k úhradě synova závazku, mohla by banka po ní vymáhat splácení úvěru soudně a v krajním případě by na ní mohla být nařízena exekuce.