Chráněný účet, ano či ne?

Dne 1. 7. 2021 vstoupila v účinnost zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela mj. přinesla možnost založit si chráněný účet. Jednalo se o novinku, kterou řadu let toužebně vyhlíželi pracovníci dluhových poraden i samotní dlužníci. Exekuce formou přikázání pohledávky z bankovního účtu, je totiž jednou z prvních, která je v exekučním procesu realizována. A život s exekučně zablokovaným účtem je drahý.

Celý příspěvek

Milostivé léto je i pro spotřebitele!

Již je to víc jak měsíc, kdy vstoupila v účinnost část zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Konkrétně se jedná o ustanovení části 2, čl. IV, bod 25 výše uvedeného předpisu, která upravuje tzv. „Milostivé léto“. 

Celý příspěvek

Lex Covid III.

Vzhledem k situaci týkající se epidemie Covid-19 došlo v roce 2021 k další novelizaci tzv. Lex Covid justice (z.č. 191/2020 Sb.), a to zákonem č. 155/2021 Sb., který nabyl účinnosti 31.3. 2021. 

Celý příspěvek

Lex Covid a oddlužení (aktualizováno k 13.11. 2020)

24. dubna 2020 vstoupil v účinnost tzv. zákon Lex Covid, neboli zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. Celý příspěvek

Lex Covid a výkon rozhodnutí/exekuce (aktualizováno k 13.11. 2020)

24. dubna 2020 vstoupil v účinnost tzv. zákon Lex Covid, neboli zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.Opatření, která tento zákon zavedl, se dotýkají i oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí (dále jen exekuce). Patří mezi ně např.:

Celý příspěvek

Opatření v důsledku epidemie COVID-19 související se spotřebitelským úvěrem

V souvislosti s epidemií COVID-19 byla přijata i opatření týkající se mimo jiné i spotřebitelských úvěru.

Jedná se o zákony č. 177/2020 Sb. a z.č. 186/2020 Sb.

Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, dává možnost odložení splátek úvěrů (nejen) spotřebitelům, na které měla epidemie COVID-19 negativní ekonomický dopad. K odkladu splátek v režimu tzv. zákonného moratoria dochází poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu epidemie COVID-19. Tyto důvody nemusí prokazovat a věřitel je nezkoumá.

Celý příspěvek

Novinky v oddlužení v roce 2019 III.

Je-li způsobem oddlužení plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce za účelem předcházení budoucímu úpadku uložit dlužníku povinnost využít v rozsahu nejvýše 100 hodin služby odborného sociálního poradenství poskytované registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Insolvenční správce tento návrh podává po přezkumném jednání v rámci Zprávy pro oddlužení. Tato služba se dlužníku poskytuje bez úhrady nákladů. Celý příspěvek

Novinky v oddlužení v roce 2019 I.

V letošním roce vstoupily v účinnost dvě novely Insolvenčního zákona, které mají dopad na průběh nových oddlužení. Jsou to z.č. 31/2019 Sb. (účinný z velké části od 1.6. 2019) a z.č. 230/2019 Sb. (účinný od 1.10. 2019).

Jednou z oblastí, v níž mají obě tyto novely dopad, je možná délka trvání procesu oddlužení. I nadále zůstává standardní délkou doba 5 let, nicméně se můžeme setkat i s následně uvedenými výjimkami. Celý příspěvek

Dluh na svozu komunálního odpadu II.

Druhým předpisem, který si obec může vybrat, je zákon č. 185/2005 Sb., o odpadech. Podle tohoto zákona může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek přirozeně není možné stanovit současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad, jehož se týká předchozí článek.

Celý příspěvek