Bezpodílové spoluvlastnictví manželů a exekuce

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, v roce 1996 bylo soudním rozhodnutím zrušeno BSM za trvání manželství a následně jeho vypořádání z důvodu podnikání manžela.
V roce 2012 bylo manželství rozvedeno.
Může být žena postižena dluhy bývalého manžela z podnikání, které vznikly po vypořádání BSM.
Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď na Vaši otázku znesnadňuje novela občanského soudního a exekučního řádu. Ta od ledna letošního roku umožňuje postihnout společné jmění manželů i pro závazky nespadající do společného jmění manželů a to jak v případě závazků z doby manželství, tak závazků z doby před manželstvím. Přičemž z této novely dále vyplývá, že za majetek ve společném jmění manželů (dále SJM) se má považovat mimo jiné i majetek, který není součástí SJM jen kvůli smluvnímu či soudnímu zúžení zákonného rozsahu SJM.

Fakticky to znamená, že exekutoři by neměli mít možnost postižení Vaší mzdy či Vašeho účtu, jelikož mzdu a účet manžela povinného lze postihnout pouze pro vymožení závazku patřícího do SJM (alespoň toto je jeden z příznivých výkladů současné úpravy). Vy jste však nyní již rozvedená a také patrně dané exekuce byly zahájeny pro dluhy z podnikatelské činnosti manžela, která jak jsme pochopili byla zahájena v 90. letech. Pokud to bylo do roku 1998, vztahuje se na podnikání Vašeho bývalého manželka rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn.22 Cdo 684/2004 dle kterého „Podnik mohl být předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů, upraveného občanským zákoníkem ve znění před novelou provedenou zákonem č. 91/1998 Sb., avšak jen za předpokladu, že šlo o podnik náležející oběma manželům jako podnikatelům. Pokud však byl podnikatelem jen jeden z manželů a šlo o věc sloužící výkonu jen jeho povolání, náležel podnik do odděleného vlastnictví podnikajícího manžela.“ Jinými slovy – dluhy z podnikatelské činnosti by nepatřily do SJM, proto pro ně nelze postihnout mzdu a účet manžela povinného (nehledě na to, že jste rozvedení). Pokud by se některý z exekutorů o postižení Vašich příjmů přece jen pokusil, je možné se bránit návrhem na částečné zastavení exekuce, více infomací naleznete zde: www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/

Nelze však vyloučit, že by exekutoři mohli zkusit postihnout majetek, který jste s bývalým manželem nabyli za trvání manželství. Důvodem je právě „nepřihlížení“ k jakékoliv úpravě rozsahu společného jmění manželů. V neposlední řadě z nového občanského zákoníku vyplývá, že dokud zúžené, zrušené nebo zaniklé společné jmění není vypořádáno, použijí se pro ně ustanovení o společném jmění přiměřeně.

Patrně Vás napadne, zda je možné se nějak bránit. Pokud v budoucnu nenastane příznivější výklad soudů (novela je v účinnosti teprve první měsíc a výkladová stanoviska soudů zatím chybí), bylo by potřeba neprodleně informovat věřitele, kteří by mohli eventuelně „jít po majetku“ z bývalého společného jmění manželů, o tom že jste s existencí dluhů nesouhlasila, máte zrušeno a následně vypořádáno BSM (což mohou exekutoři rozporovat stávající legislativou), a že tedy v případě exekučního postižení majetku má dojít k jeho postižení nikoliv v celém rozsahu, ale pouze v rozsahu odpovídajícím vypořádacímu podílu zadluženého manžela (toto vyplývá z § 732 zákona 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku).

Dalším argumentem by mohlo být také to, že novela hovoří o společném jmění manželů, nikoliv o bezpodílovém spoluvlastnictví, které jste měli Vy, tudíž by se Vás režim SJM neměl týkat – zde zdůrazňujeme, že se jedná spíš o „výstřel naslepo“ a „jasno“ nám teprve přinese případná novela nebo stanovisko Nejvyššího soudu.

A v neposlední řadě je otázkou, zda neřešit případné vypořádání společného jmění manželů po rozvodu, pokud již k vypořádání SJM po rozvodu nedošlo. Zde je nejjistější forma soudní vypořádání.

Jak jsme již uváděli výše, od letošního roku nastaly změny, které v zásadě potírají dosavadní praxi. Již nyní se hovoří o novele této problematiky, patrně také bude o této situaci rozhodovat Nejvyšší soud. Do té doby však bude nutné se případně bránit způsoby výše popsanými.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 7.2.2014