Cena výhrady soupisu v dědictví

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, když bych si chtěl nechat udělat tu výhradu soupisu kvůli dluhům v dědictví, abych je nezdědil všechny, budu za to něco platit?

Odpověď:

Dobrý den,

v rámci odpovědi na Váš dotaz si dovolíme přidat  podrobnější informace o výhradě soupisu.

V zásadě platí, že dluhy zůstavitele přecházejí na dědice, dědic tedy odpovídá za zůstavitelovy dluhy celým svým majetkem.

Neuplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Neuplatnilo-li výhradu soupisu více dědiců, hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně.

Uplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví, do výše majetku, který dědic získal.  To platí i v případě, že soupis pozůstalosti nařídil soud v zájmu osoby pod zvláštní ochranou (např. nezletilé dítě, nesvéprávná osoba).

Náklady na pořízení soupisu se hradí z pozůstalosti a jdou poměrně k tíži dědických podílů těch dědiců, jimž je soupis k prospěchu. Není-li dobře možné hradit náklady na pořízení soupisu z pozůstalosti, uloží soud těmto dědicům, aby na úhradu nákladů poměrně přispěli. Jinak řečeno, zaplatí je ten (ti) z dědiců, kdo o soupis požádal, resp. o to méně takový dědic dostane z pozůstalosti. Náklady tvoří např. potřebné znalecké posudky a úhrada dalších úkonů vedoucí k nezbytným zjištěním. Není tak stanovený jednotný poplatek za výhradu soupisu a nedá se proto obecně odhadnout, jak bude nákladný.

Odůvodňují-li to okolnosti případu, může soud rozhodnout o nahrazení soupisu pozůstalosti seznamem pozůstalostního majetku vyhotoveným správcem pozůstalosti a potvrzeným všemi dědici. Nebyl-li správce pozůstalosti dosud ustaven, může ho za tím účelem jmenovat soud.
V jednoduchých případech může soud rozhodnout, neodporují-li tomu dědicové, o nahrazení soupisu pozůstalosti společným prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku. Tyto možnosti nahrazující soupis se užijí v případech, kdy se jedná např. o nepříliš velký majetek (pozůstalost). Povinností dědiců je uvést veškerý majetek, včetně dluhů tížících pozůstalost.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.6.2016