Dědění dluhů po bezdětném sourozenci

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, můžu zdědit dluhy po svém sourozenci, když nemá děti?

Odpověď:

Dobrý den,

úvodem si dovolujeme upozornit na skutečnost, že jako sourozenec jste ve 3. dědické třídě, pokud Váš sourozenec tedy nenapíše závěť nebo neuzavřete dědickou smlouvu, nesměl by dědit nikdo z předchozích dvou skupin (tj. manžel/ka, děti, registrovaný partner/ka, rodič/e, osoby, které se zůstavitelem sdílely společnou domácnost po dobu nejméněj ednoho roku před smrtí, nebo na něm byli výživou závislé), abyste se stal dědicem.

Právo na pozůstalost (dědictví) je především právem, nikoli povinností. Dědic v případě, že z nějakého důvodu nechce dědit (žádný důvod nemusí udávat), má po smrti zůstavitele právo dědictví odmítnout. (Smluvní dědic však jen, pokud to není dědickou smlouvou vyloučeno. Tzn., v případě, že byste se svým sourozencem uzavřel dědickou smlouvu. Na základě Vašeho dotazu je to nepravděpodobné.)

V případě, že dědic dědictví odmítl, hledí se na něho, jako by dědictví nikdy nenabyl.

Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu. Dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud (=notář) dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí. Uplynutím lhůty k odmítnutí dědictví právo odmítnout dědictví zaniká.

Odmítne-li dědic dědictví pod podmínkou, s výhradou nebo jen zčásti, je odmítnutí dědictví neplatné. Např. když dědic prohlásí, že dluhy odmítá, ale o majetek zůstavitele zájem má. K odmítnutí dědictví se nepřihlíží, dal-li dědic již svým počínáním najevo, že chce dědictví přijmout.

Z výše uvedeného vyplývá, že není vyloučeno že byste se mohl stát dědicem po svém sourozenci. Z druhé strany máte právo dědictví odmítnout. Pokud byste se ho rozhodl přijmout, je vhodné zvážit možnost výhrady soupisu a vyhledání věřitelů. Více informací naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/odborna-sekce/dedicke-rizeni/#more-1027

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.6.2014