Odpovědnost za dluhy před manželstvím

Kategorie: Ostatní a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Manžel má dluhy které udělal ještě před naším manželstvím. Chci se zeptat, kdyby se manželovi něco stalo přejdou dluhy automaticky na mě i když je udělal před uzavřením manželství? a jak to bude v případě rozvodu? mohu se nějak chránit?
Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

vznikem manželství dluhy jednoho z manželů na toho druhého automaticky nepřecházejí, je to možné pouze v případě, že by o ně bylo rozšířeno společné jmění manželů.

Nicméně od 1.1. 2014 došlo ke změně v možnostech vymáhání těchto dluhů z majetku, který patří do společného jmění manželů. Nově je možné postihnout majetek ve společném jmění manželů i kvůli dluhům, které vznikly jednomu z manželům v době před uzavřením manželství. Určitou míru obrany pak představuje §732 nového občanského zákoníku, který říká:

„Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.“

Je tedy nutné, abyste se co nejdříve obrátila (nejlépe písemně doporučeným dopisem, jehož kopii si ponecháte) na manželovi věřitele, upozornila je, že dluh vznikl před manželstvím, a že v případě vymáhání dluhu může být postiženo na základě tohoto paragrafu pouze takový rozsah společného jmění, který by tvořil díl Vašeho manžela v případě jeho zrušení a vypořádání. Pokud se jedná o dluh, který se nachází v exekučním řízení, je vhodné zaslat vyjádření nesouhlasu na vědomí také jemu.

Zároveň platí, že kvůli dluhům vzniklým v době před manželstvím (nedošlo-li k rozšíření společného jmění) nemůže být exekučně postižen bankovní účet a mzda manžela povinného (tj. toho, který je dlužníkem). Pokud by k tomu došlo, je na místě nejprve vyzvat exekutora ke zrušení příslušného exekučního příkazu a pokud nevyhoví, podat návrh na částečné zastavení exekuce.

Pokud by došlo k rozvodu, dluhy, které nejsou součástí společného jmění (tedy zpravidla ty, které vznikly před manželstvím), nejsou ani předmětem vypořádání, tudíž by i nadále byly dluhem jen toho manžela, jehož byly od počátku. Nicméně nelze opět vyloučit postižení majetku ze zaniklého společného jmění manželů do doby, než by došlo k jeho vypořádání.

Závěrem si dovolujeme upozornit, že oblast odpovědnosti manželů za dluhy se v posledních letech rychle vyvíjí a mění, není proto vyloučeno, že dojde v brzké době k další úpravě legislativy. Doporučujeme proto tuto problematiku sledovat.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 17.5.2014