Dluhy ve společném jmění manželů

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,
s manželem jsme se dohodli na rozvodu. Na počátku manželství dělal dluhy, než jsem to stačila zarazit, které jsou v exekuci. Také měl exekuce již před manželstvím o kterých jsem se dozvěděla až po setkání s exekutory. Jak se tedy rozdělují exekuce při zániku SJM? A DAJÍ SE VŮBEC ROZDĚLIT? Já sama splácím jedinou naší společnou ze mzdy. Manžel pracuje v zahraničí, hlášen je na úřadě a nehodlá nic splácet, ví že na něj exekutoři nemůžou. Dluhy udělal on, exekuce jsou vedeny na jeho jméno. Je jich zhruba k deseti v celkové výši 150 tis. a také má dluh na zdravotním pojištění ještě s předmanželství a několik měsíců na počátku manželství než jsem to stačila zarazit, kde stále roste penále. Nejvíce mě trápí dluh z jeho nájemního bytu, který už měl exekučně odsouzen před manželstvím. Ve svém nájemním bytě dále pobýval i na počátku našeho manželství a neplatil nájem, což jsem se opět dozvěděla až po návštěvě exekutora, ale u mne doma. Já sama jsem v té době bydlela ve svém družstevním bytě a jeho nájemní byt jsem nikdy ani nenavštívila. Manžel sám podepsal a uznal dluh z nájmů firmě od které měl nájemní byt už v době trvání našeho manželství a nadále ho nesplácel, tudíž byla vydána opět exekuce na jeho jméno. S tím, že bych musela splácet ty menší exekuce bych se možná ještě nějak popasovala, ale tahle za nájem s úroky je tak obrovská přes 600tis., že bych živořila celý život a on bere velký plat v zahraničí a směje se. Majetek žádný nemá a já něco zdědím a příjdu kvůli němu o vše. Můžete mi prosím říct co mne čeká a jak mám postupovat abych zachránila sebe a děti před bídou.

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve je nutné odlišit dluhy, které vznikly v době před manželstvím a za doby manželství.

Dluhy vzniklé před manželstvím, pokud jste si neujednali jinak (rozšířením společného jmění manželů), se týkají pouze toho z manželů, kterému vznikly. Pokud tedy dluh na nájemném vznikl před uzavřením manželství a nedošlo k výše zmiňovanému rozšíření společného jmění manželů, můžete se v rámci exekučního řízení, kterým je tento dluh vymáhán, bránit návrhem na zastavení exekuce více viz http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/

Dluhy vzniklé za manželství, pokud jste si neujednali jinak (zúžením společného jmění manželů) a nebo nepatří do níže uvedených výjimek, se týkají obou manželů, kteří jsou za ně odpovědní společně a nerozdílně. Těmi výjimkami jsou:

  1. závazky týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich (např. dluh na nemovitosti, kterou jeden z manželů získal darem)
  2. závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů (míra přiměřená poměrům se posuzuje vždy individuálně. Pro některé manželství může být totiž závazek ve výši 100 tisíc korun již závazek přesahující míru přiměřenou poměrům, pro někoho jiného to bude např. závazek ve výši 1 milion Kč ), které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Dluhy – a to i ty v exekuci, které jsou součástí společného jmění manželů, budou i předmětem jeho vypořádání po rozvodu. Záležet bude i na typu rozvodu. U rozvodu dohodou je nutné předložit soudu kromě jiného i dohodu o vypořádání majetkových poměrů, tato dohoda nesmí poškozovat věřitele.

V případě tzv. rozvodu sporného či ztíženého není v samotném rozvodovém řízení řešena otázka vypořádání společného jmění manželů. Neznamená to však, že společné jmění manželů musí nutně zůstat nevypořádáno. Naopak od data nabytí právní moci rozsudku o rozvodu začíná běžet tříletá lhůta pro jeho vypořádání. Občanský zákoník zná tyto způsoby vypořádání:

  1. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů – ta musí mít písemnou formu. Jestliže do společného jmění manželů náleží též nemovitost, nabývá dohoda účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. Práva věřitelů nesmí být dohodou manželů dotčena (to znamená, že je nesmí poškodit – k tomu by došlo např. v situaci, kdy by si jeden z manželů ponechal pouze majetek a druhý pouze závazky, ačkoliv by věděl, že není schopen je splatit).
  2. Neprovede-li se vypořádání dohodou, provede je na návrh některého z manželů soud.
  3. Nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. Totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.

Obecně lze říci, že nejjistější bývá nechat společné jmění vypořádat prostřednictvím žaloby u soudu. Jeho rozhodnutí je totiž na rozdíl od dohody o vypořádání společného jmění manželů závazné pro všechny zúčastněné strany, tedy i věřitele a exekutory. Dohodou jsou vázáni pouze bývalí manželé nikoliv ostatní osoby.

Toto je pouze stručný nástin, jak lze v případě vypořádání společného jmění postupovat, určitě doporučujeme sestavit si přehled dluhů s údaji o jejich výši, době a důvodu vzniku, stavu, v jakém se nacházejí (jestli už jsou v exekuci, probíhá soud apod.) a navštívit některou z bezplatných poraden, kontakty naleznete zde:  http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 27.12.2013