Dluhy z doby před manželstvím

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,
dostala jsem se do exekučního řízení na plat manželky.O jeho dluzích či jiných závazcích jsem nevěděla.Brali jsme se nedávno 11/2013,což je velmi krátká doba a nemáme spolu žádný společný majetek,dispoziční právo na můj účet taky nemá.Jeho dluh vznikl za trvání předešlého manželství v roce 2000 a exekuce byla nařízená v roce 2005 a to stále trvalo toto manželství.Mám nějakou možnost se tomuto rozhodnutí bránit,zastavit exekuci?
Děkuji Vám za odpověd´.

Odpověď:

Dobrý den,

na základě Vámi poskytnutých informací lze vycházet z předpokladu, že společné jmění manželů vzniklo uzavřením sňatku na podzim loňského roku. Zároveň si dovolujeme dovozovat, že jste si jeho rozsah nijak neupravili (např. rozšířili či zúžili).

Co je součástí společného jmění, je popsáno v §143 starého (toto platilo do 31.12.2013) a v § 708 a násl. nového občanského zákoníku (od 1.1. 2014).  Lze říci, že součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně (v zásadě i dluhy) za trvání manželství (s výjimkami viz zmíněné paragrafy). Jinak řečeno např. i vyplacené výdělky každého z manželů, zakoupená televize apod. obvykle patří do společného jmění. Do společného jmění naopak nepatří zejména majetek, i případné dluhy, se kterým již snoubenci vstupují do manželství.

Na základě poskytnutých informací dovozujeme, že dluhy manželovi vznikly již před uzavřením sňatku s Vámi, tzn. nestaly se součástí společného jmění manželů, protože neuvádíte, že jste si toto smluvně neošetřili jinak (§ 143 odst. 1 „starého“ občanského zákoníku; obdobně i § 710 „nového“ občanského zákoníku účinného od 1. ledna letošního roku).

A nyní k samotné exekuci. Exekutor může postihnout (=zabavit) jednak výlučný majetek Vašeho manžela, tj. třeba ten, který měl již před vstupem do manželství, také však může pro  dluh, který vznikl jen jednomu z manželů před uzavřením manželství  exekučně postihnout majetek patřící do společného jmění. Proto se i manžel dlužníka (=povinného) stává účastníkem exekučního řízení.

Od roku 2013 dále platí v souladu s § 262a odst. 2 občanského soudního řádu (OSŘ), že výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného (=exekuce na plat manžela dlužníka), přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu (=obstavení účtu manžela dlužníka), přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů.

 Jednoduše řečeno – jelikož dluhy Vašeho manžela nepatří do společného jmění manželů (vznikly před uzavřením manželství), exekuce  by tedy neměla postihnout Váš plat, případně i účet. Exekuce také nepostihuje Váš výlučný majetek, tzn. zejména ten, se kterým jste již vstupovala do manželství.

Pokud by se tak přece jen stalo, můžete se  písemně obrátit na exekutora a vysvětlit mu situaci. V případě že by sám nezrušil exekuční příkaz, můžete exekutorovi podat návrh na částečné zastavení exekuce z uvedených důvodů a rozsahu. Návrh na částečné zastavení samozřejmě můžete podat i bez předchozího kontaktování exekutora.

Dále si Vás ještě dovolujeme upozornit na §732 nového občanského zákoníku, který říká:

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.

Z tohoto paragrafu vyplývá, že by z dluhu měla být hrazena (zpravidla) polovina z majetku ve vašem společném jmění. V praxi to znamená, že by bylo vhodné, co nejdříve písemně zkontaktovat manželovy věřitele a vyjádřit jim Váš nesouhlas s existencí manželových závazků viz výše § 732 nového občanského zákoníku. U dluhů které se nachází v exekučním řízení, je vhodné zaslat svůj nesouhlas také pověřenému exekutorovi.

Vyjádřením nesouhlasu se exekuce nezastaví, pokud by však mělo dojít k exekučnímu prodeji majetku, patřícího do společného jmění manželů, bude postižena „jen“ polovina Vašeho manžela, nikoliv vše, jak by tomu bylo, pokud byste tento krok neučinila.

S ohledem na složitost dané problematiky, doporučujeme zvážit možnost osobní návštěvy z některé v bezplatných poraden – http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/, kde Vám pomohou pomoci s vypracováním konceptu návrhu na částečné zastavení exekuce.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.3.2014