Dluhy z podnikatelské činnosti

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,

manžel udělal milionové dluhy v podnikání, jednak se jedná o dluhy u stavebnin, ale také dluhy na zdravotním, sociálním a finančním úřadě. Nyní mi na plat přišla jeho exekuce na zdravotní pojištění (dluh za jeho zaměstnance). Dluh vznikl v roce 2008, ale v roce 2012 jsem nechala soudně zúžit SJM. V současné době jsme v rozvodovém řízení. Mohou mi exekutoři nyní strhávat jeho přednostní pohledávku z platu? A jak to bude po rozvodu? Manžel mi dluží cca 50.000,- Kč na výživném. Pro mne tento postup je likvidační a mám obavy, že o děti přijdu, protože je nebudu moct uživit.
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

budeme se postupně snažit odpovědět na Vámi položené dotazy. Nejprve se zastavíme u zmiňovaného provádění exekučních srážek z příjmu.

Obecně lze říci, že srážky z příjmu manžela povinného lze provádět  pouze pro vydobytí dluhů patřících do společného jmění manželů ,v případě rozvodu již nebude naplněna podmínka, že jste manželka povinného a poté co budete disponovat pravomocným a vykonatelným rozsudkem o rozvodu, můžete podat návrh na zastavení exekuce co do formy srážek z příjmu. Vzor naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

Další možností, kdy se lze bránit proti provádění srážek z příjmu by nastala, pokud by se jednalo o závazky z podnikatelské činnosti, jež byla zahájena před 1. srpnem 1998. Z rozsudku Nejvyššího soudu 22 Cdo 684/2004 totiž vyplývá: „Podnik mohl být předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů, upraveného občanským zákoníkem ve znění před novelou provedenou zákonem č. 91/1998 Sb., avšak jen za předpokladu, že šlo o podnik náležející oběma manželům jako podnikatelům. Pokud však byl podnikatelem jen jeden z manželů a šlo o věc sloužící výkonu jen jeho povolání, náležel podnik do odděleného vlastnictví podnikajícího manžela.“

Jinými slovy lze říci, že v situaci, kdy by se jednalo o dluhy z podnikatelské činnosti zahájené před výše uvedeným datem, netvořily by součást společného jmění manželů a tudíž by bylo možné napadnout exekuční provádění srážek pro vymožení těchto dluhů návrhem na zastavení exekuce, vzor naleznete opět zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/  Jedná se o návrh na zastavení exekuce manželem povinného. V opačném případě, tj. jedná-li se o dluhy z podnikatelské činnosti, která byla zahájena po 1. srpnu 1998, návrh na zastavení exekučních srážek z příjmů nelze uplatnit.

Pokud by se potvrdila výše uvedená hypotéza, tj. jedná se o dluhy z podnikání, které bylo zahájeno před 1. srpnem 1998, neměly by být tyto dluhy předmětem vypořádání společného jmění manželů.

Mimo jiné také zmiňujete, že od roku 2012 máte soudně zúžené společné jmění manželů. Neuvádíte, zda jste po zúžení společného jmění přistoupili také k jeho vypořádání, které lze udělat formou dohody, soudně nebo uplynutím fikcí času (tzn. že po uplynutí tří let od nabytí právní moci rozsudku o zúžení společného jmění manželů patří věci, který každý z manželů používá pro potřeby své či své domácnosti do jeho výlučného vlastnictví, o ostatních věcech či závazcích platí, že jsou ve spoluvlastnictví manželů, u závazků lze hovořit o tom, že každý z nich za ně odpovídá „polovinou“).

Od ledna 2014 lze dle § 42 exekučního řádu postihnout majetek patřící do společného jmění manželů pro dluhy, které vznikly za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů bez ohledu na to, zda došlo k úpravě společného jmění manželů (nejčastěji se jedná o zúžení společného jmění manželů). Nicméně si zároveň dovolíme upozornit na stanovisko KANCLU (komise pro aplikaci civilního práva), ze kterého mj. vyplývá, že v případě, kdy došlo ke smluvní či soudní úpravě společného jmění manželů (např. zúžení či rozšíření společného jmění manželů), které bylo zaneseno do veřejného seznamu, jež je dostupný zde: https://rejstrik.nkcr.cz/, lze na základě této skutečnosti podat vylučovací žalobu. Celé znění dotčeného stanoviska naleznete zde:http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Vyjadreni_1.pdf

Jinými slovy lze říci, že po zanesení Vašeho rozsudku o zúžení společného jmění manželů do  zmiňovaného veřejného seznamu byste se mohla chránit, nicméně ne automaticky – své ochrany byste se musela v případě postižení nabytého majetku po zúžení společného jmění manželů domáhat prostřednictvím této žaloby. Bohužel Vám nyní nejsme schopni říct, jak „jistý“ by byl výsledek řízení o vylučovací žalobě (stanovisko KANCLu není v žádném případě závazné pro soudce – jde pouze o právní názor určité skupiny odborníku vybraných ministerstvem spravedlnosti).

Nový občanský zákoník přináší ochranu manžela povinného, jehož dluhy vznikly před uzavřením manželství či bez jeho vědomí a souhlasu viz § 732 nového občanského zákoníku (jeho znění je dostupné zde:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast2

V případě, že Vašemu manželovi vznikly závazky buď před uzavřením manželů nebo i za jeho trvání, avšak bez Vašeho vědomí a souhlasu, můžete požádat, aby závazek nebyl uspokojen z celého SJM, ale pouze z vypořádacího podílu dlužníka. V praxi by to znamenalo, že by poté, což byste takto věřitele (ve fázi exekuce i exekutora) informovala, již nemělo dojít k prodeji např. celé nemovitosti, ale bylo by v exekuci možné postihnout pouze vypořádací podíl Vašeho manžela tj. polovinu nemovitosti. Pokud byste tento krok neučinila, bylo by možné pro dluhy Vašeho manžela  postihnout celý majetek ve Vašem společném jmění manželů.

Určitě by také bylo vhodné po zanesení rozsudku o zúžení společného jmění manželů do veřejného seznamu o tomto kroku věřitele i exekutory informovat a upozornit je, že v případě, kdy by chtěli exekučně postihnout Váš majetek získaný po nabytí právní moci rozsudku o zúžení společného jmění manželů, budete nucena přistoupit k podání vylučovací žaloby.

Ohledně výživného bychom Vás chtěli uklidnit, že primárním důvodem k případnému odebrání děti není nepříznivá ekonomická situace. Pokud manžel nemá příjem ani majetek, který by bylo možné pro vymáhání výživného postihnout a ani jinak není schopen vyživovací povinnost plnit, bylo by možné zkusit podat návrh na stanovení výživného prarodičům. Nicméně zde je potřeba vědět, že by soud zkoumal možnosti a schopnosti prarodičů z obou stran, nikoliv pouze ze strany manžela.

V případě potřeby můžete svoji situaci zkonzultovat v některé z občanských poraden. Jejich seznam včetně kontaktů naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 8.9.2014