Exekuce a majetek osob blízkých

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,

manželovi byla uvalena exekuce na daň, na firemní účet, finančním úřadem na 6 měsíců.
Manžel je OSVČ od r. 1990 a zúžené spol. jmění manželů nemáme. Dluhy na FÚ začaly postupně vznikat od roku 2009. Nemáme žádný majetek.
Bydlíme u syna v podnájmu v rodinném domě. Bydlí zde ještě jedni podnájemníci.
Chtěli bychom vědět co se bude dít po těch 6 měsících, zda přijde exekutor na firmu nebo domů, a pokud domů, jestli může mít přístup do celého domu i k druhým nájemníkům.
Byt máme částečně pronajatý i se zařízením. Jak to musí být ošetřeno, aby synův majetek také nezabavili a co mohou zabavit.
Dům jsem zdědila po rodičích a před 4 lety přepsala na syna a 1/4 na dceru. V té době jsme bydleli v bytě. Později jsme museli byt prodat, splatit dluhy a odstěhovat se k synovi. Bohužel ještě zbyly dluhy na FU a v bance, kde máme kontokorent 100 000,-Kč. a teď je
na tomto účtě ta exekuce.
Můžeme ještě i teď nechat udělat zúžení SJM?
Děkuji za radu

Odpověď:

Dobrý den,

budeme se postupně snažit odpovědět na Vámi položené otázky. Nejprve se zastavíme u tématu exekutor a jeho vstup do domu. Obecně lze říci, že exekutor může (nebo jeho vykonavatel) vstupovat do míst, ve kterých lze předpokládat výskyt povinného či majetku povinného (nebo obojího). Ve Vašem případě tak může vstupovat i do prostor Vaší firmy a bytu, pokud vydá exekuční příkaz na prodej movitého majetku. Pro ochranu dalších osob, které žijí ve stejném domě lze doporučit označení jejich bytů způsobem, který nebude vzbuzovat dojem, že jsou v užívaní povinného (jmenovky, poštovní schránky…). Dále uvádíte, že zařízení pronajatého bytu Vám nepatří. Bylo by vhodné mít tuto skutečnost ošetřenou v nájemní smlouvě v níž by bylo uvedené, který majetek Vám pronajímatel poskytuje do užívání spolu s předmětem nájmu. Jinak lze v podstatě zabavit všechno z majetku povinného vyjma věcí, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Jedná se hlavně o:

  • běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,

  • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,

  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,

  • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu (konkrétně zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů),

  • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna. Další informace včetně možných preventivních opatření naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/znamypribuzny/bydlim-s-dluznikem/ a http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/prodej-movitych-veci/

 Dům, který je ve vlastnictví dcery a syna exekuci nepodléhá. Exekucí lze postihnout pouze majetek povinného. Pokud nejsou Vaše dcera a syn v roli povinných tj. nejsou spoludlužníkem či ručitelem Vašeho manžela, nelze vydat exekuční příkaz na její majetek.

Zúžení SJM provést sice můžete ve smluveném režimu (formou notářského zápisu), není vyloučena také soudní forma, na probíhající exekuce to však nebude mít žádný vliv. Zavázal-li se jeden z manželů v době, od které do změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu, ať smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu, uplynulo méně než šest měsíců, může být pohledávka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo. Z uvedeného plyne, že zúžení SJM nelze provést zpětně.

Smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu. Podrobněji je možné otázku zúžení společného jmění manželů zkonzultovat v některé z občanských poraden, jejich seznam včetně kontaktů naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.2.2015