Exekuce kvůli směnce podepsané jen jedním manželem a rozvod

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,
manžel podepsal směnku na své jméno v době trvání našeho manželství.
Dluh se v současné době vyšplhal na cca 11 mil.Kč. Na mě i mého manžela byl
vydán exekuční příkaz. Chci se jen zeptat zda pokavaď se teď rozvedeme. Jestli
já jako manželka budu exekuce zabavena a postihnut zůstane jen můj manžel?

Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

neuvádíte, jestli je na Vás vydán exekuční příkaz jako na dlužníka nebo jako na tzv. manžela povinného a o jaké exekuční příkazy se jedná. V prvním případě by rozvod Vaše postavení nijak nezměnil.

V druhém je to složitější. Rozhodující skutečností pro to, jestli by ve Vaší situaci pomohl rozvod, je, jestli se jedná o dluh ve společném jmění manželů (SJM) nebo ne. Na to Vám bez znalosti bližších okolností nedokážeme odpovědět. Pokusíme se tedy odpovědět obecně, rozhodně doporučujeme s příslušnými dokumenty navštívit některou z bezplatných poraden (http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/).

Do SJM patří všechny závazky až na určité výjimky. Tou jsou i závazky, které vznikly  jednomu z manželů bez souhlasu druhého manžela a jedná se o tzv. nepřiměřené závazky majetkovým poměrům manželství (dle nového občanského zákoníku o ty, který se netýkají obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny).

Dluhy, které do SJM nepatří, pak přirozeně nejsou předmětem vypořádání, protože patří jen jednomu z (bývalých) manželů. Majetek v SJM však může být exekucí postižen až do doby jeho vypořádání.

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále „OZ“) poskytuje vůči dluhům v SJM podepsaným jen jedním z manželů částečnou ochranu už za manželství v  § 732:

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.

Musíte tedy v takovém případě v co nejkratším čase oznámit věřiteli svůj nesouhlas. Poté bude možné postihnout pouze polovinu společného jmění odpovídající podílu Vašeho manžela v případě vypořádání společného jmění.

Jedná-li se ale o dluhy vzniklé za manželství, které spadají do společného jmění, pak i přesto, že je podepsal pouze manžel, může být vedena exekuce na Vaši mzdu a účet, neboť se pro účely exekuce ocitáte v roli manžela povinného. Tato forma exekuce by měla rozvodem zaniknout (v zákoně však tuto formulaci výslovně uvedenou nenajdeme. Zároveň však nebude naplněn jeden ze zákonných předpokladů srážek u manžela povinného – již nebudete manželka). Bude však s největší pravděpodobností potřeba podat k exekutorovi návrh na částečné zastavení exekuce co do formy.

V případě vypořádání se zohledňuje i míra „péče“ o společné jmění (nejedná se však o automatické zohlednění, je potřeba jej navrhnout a prokázat). Ačkoliv by tedy vypořádání společného jmění nemělo poškodit věřitele, nedá se říci, že by nutně musely být děleny dluhy půl na půl. Pokud byste se rozhodla vypořádat společné jmění přes soud, doporučujeme zvážit možnost řešit toto s advokátem, který se zaměřuje na problematiku společného jmění manželů.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 21.12.2014