Exekuce majetku kvůli dluhům rodičů

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,

chci se zeptat, když mi exekutor vezme něco, co patří mě, ale já žádné dluhy nemám, ale rodiče ano, tak to může? Ještě s nimi teda pořád bydlím. Když jsem jejich dítě a dostala jsem ty věci třeba i od nich? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

v prvé řadě je třeba poznamenat, že exekutor může zajistit a převzít do úschovy sepsané movité věci povinného (tj. nejčastěji dlužníka, může jím být ale i spoludlužník, ručitel nebo manžel/ka), kterému je tak zabráněno v neoprávněném nakládání s nimi (jejich prodej, darování), případně i v jejich poškození či zničení.

Exekutor by však neměl zabavovat věci jiných osob, tedy takové, které nepatří povinnému. Když se tak přesto stane (u některých věcí nelze na první pohled jednoznačně určit, komu patří), tzv. třetí osoba (tj. vlastník těch věcí, třeba Vy) se obrátí na exekutora s žádostí o navrácení věci, podá tzv. návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh se podává exekutorovi do 30 dnů ode dne, kdy se třetí osoba dozvěděla o pojmutí její věci do soupisu zabavovaných věcí. Exekutor následně rozhodne do 15 dnů ode dne doručení onoho návrhu. K návrhu je třeba přiložit dokumentaci svědčící o tom, že věc není dlužníka, ale např. té třetí osoby (kupní smlouva, faktura na jméno, účtenka s výpisem z účtu, i prohlášení důvěryhodného svědka…). Někdy ze samé povahy věci vyplývá, že např. školní potřeba je dítěte apod. Když jste věci dostala darem od rodičů, můžete si napsat jejich seznam a rodiči nechat potvrdit; i u notáře. Ale ani to však nemusí exekutora „odradit“. Pravomoc sepsat věc, o níž se domnívá, že je i přes takové prohlášení povinného, má z důvodu ochrany věřitele. Je to prevence toho, kdyby se někteří povinní chtěli takto po dohodě s třetími osobami exekuci svých věcí vyhnout.

Pokud exekutor nevyhoví zmíněnému návrhu, je třetí osoba oprávněna k podání vylučovací žaloby, a to opět ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení nepříznivého rozhodnutí exekutora. Žaloba se podává u exekučního soudu. Do doby než soud rozhodne, movitou věc není možno prodat v exekuční dražbě.

Vzory zmiňovaných podání naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/.

Z Vašeho dotazu spíše vyplynulo, že jste již zletilá. V opačném případě by za Vás některé  úkony činili zákonní zástupci, v případě střetu jejich a Vašich zájmů by byl určen tzv. kolizní opatrovník, orgán sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 25.4.2014