Exekuce spoludlužníků

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
předem děkuji za vaše rady na těchto stránkách, ze kterých jsem načerpal dosti informací o dluhové a exekuční problematice. Nyní k mému dotazu – na mou ženu byla vydána exekuce na začátku roku 2013, kdy jsme ještě nebyli manželé. Bohužel neměla trvalé bydliště v našem bytě, ale byla hlášena na úřadě s tím že měla zřízenou schránku na poště. Bohužel nám nebyl zaslán žádný dopis od soudu a ani od exekutora. O exekuci jsme se dozvěděli náhodou a od té doby jsem začal konat a spojil se s exekutorem. Jako první krok jsem zaplatil jistinu 13000 Kč, nicméně celkový dluh za dobu nesplacení 2 nájmů narostl na celkových 114000 Kč. S exekutorem jsem se dohodli na zasílání pravidelné částky 1500 Kč což pravidelně více jak 16 měsíců splácíme. Exekuce byla nařízena na mou ženu a její sestru, které byli vedeny pod nájemní smlouvou a byt společně obývali. Bohužel sestra „spoludlužník“ i přes sliby nesplácí. Původně nám exekutor sdělil, že po každém bude požadovat polovinu, ale na vašich stránkách jsem se dočetl, že tomu tak není a i chování exekutora tomu tak naznačuje. Jelikož i přes pravidelné splácení poslal požadavek na srážku z mé mzdy. Po tom co jsem toto zjistil jsme exekutora kontaktovali, abychom ověřili co se změnilo, ale toto nám nebyl schopen vysvětlit, ale po navržení zasílání částky 3500 Kč přislíbil požadavek na srážku ze mzdy zrušit. Obávám se do budoucna, aby toto opět exekutor neprovedl. Vím že splácení je dobrá vůle exekutora, ale předpokládal jsem, že by nás mohl informovat o takovýchto krocích – kontakt na nás mají jak telefon tak mail. Mám dotaz i k novele zákona, kdy by neměl být na plat nepovinného z manželů možné uplatnit srážky, někde jsem četl o datu 2.7.2015, kdy měl nabýt účinnosti, ale nevím zda se tak stalo. Dále by mne zajímalo na jakou adresu zaslat „Předžalobní výzvu spoludlužníkovi“, zda na adresu trvalého bydliště (jak jí zjistit) nebo na adresu, kde vím že se nejčastěji nachází? Promlčecí lhůta u spoludlužníka je 3 roky pro každou splátku jak jsem se tu dočetl nebo až tehdy, když splatím celou dlužnou částku? Jak správně postupovat, když bych se chtěl domluvit na prominutí části penále, která tvoří největší část dluhu? V jakém případě by se jednalo o lichvu – výše úroku? V zákoně § 218 tr. zákoníku jsem dohledal formulaci: „Pachatel zneužije něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení k tomu, aby pachateli nebo jinému bylo poskytnuto nebo slíbeno plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru“ kdy dle mého názoru mohlo být v nájemní smlouvě zneužito nezkušenosti či lehkomyslnosti, když tehdy 20 slečny smlouvu podepisovali. Děkuji za odpovědi

Odpověď:

Dobrý den,

úvodem se omlouváme za prodlení v odpovědi, které nastalo z provozních důvodů.

Je pravda, že dluhy na nájemném patří mezi ty, u nichž byl velký nárůst daný výší poplatku z prodlení – viz http://www.epravo.cz/top/clanky/poplatek-z-prodleni-nove-od-1-1-2014-93332.html. Zjednodušeně řečeno ve výsledku se každý rok mohl dluh téměř zdvojnásobit. Pokud připočítáme náklady za vymáhání (tj. soud a exekuci), celková částka může být opravdu mnohonásobně vyšší než počáteční dluh. O odpuštění penále (zde poplatku z prodlení lze požádat věřitele, není však povinen vyhovět. Zde se obáváme, že se o lichvu jednat s nejvyšší pravděpobností nebude, protože výše poplatku z prodlení byla dána legislativou.

Je pravda, že z hlediska věřitele (a exekutora) je jedno, který ze spoludlužníků plní – ti vůči němu mají tzv. vnější odpovědnost. Existuje pak také tzv. vnitřní odpovědnost – mezi spoludlužníky navzájem. Vaše žena tak může po své sestře vyžadovat, co zaplatila „za ni“. Druhou stranou je samozřejmě faktická vymahatelnost. Předžalobní výzvu, kterou zmiňujete, stačí zaslat na adresu, kde se dle Vašich informací spoludlužník zdržuje. Vy neodpovídáte za doručení této výzvy, v případě soudního sporu (který nesmí být zahájen dříve než 7 dnů po odeslání předžalobní výzvy) jste povinen resp. Vaše paní soudu doložit, že výzva byla odeslána (ideálně prostřednictvím kopie výzvy a dodejka, případně si můžete vytisknout výpis z aplikace České pošty „sledování zásilek“).

Ohledně otázky promlčení je situace trochu složitější. Vaše manželka a její sestra byly společní nájemci, tj. za dluhy odpovídají společně a nerozdílně (nebylo-li později se souhlasem věřitele upraveno jinak). V praxi to znamená, že věřitel má právo vymáhat po jednom ze spoludlužníků celý dluh, spoludlužník je poté oprávněn „svůj podíl“ vymáhat po druhém spoludlužníkovi. Domníváme se, že Vaší manželce by tak běžela tříletá promlčení lhůta u každé jednotlivé splátky uhrazené nad rámec jejího „podílu“ tj. v situaci, kdy by „přeplatila“ polovinu dluhu včetně příslušenství.

Exekutor začal Vaši mzdu postihovat zřejmě po 1.1. 2014, kdy mu to umožnila novela Občanského soudního řádu a Exekučního řádu. Letos opravdu opět došlo k novelizaci – s účinností od 1.7. 2015, kdy již srážky není možné provádět. Nicméně dle přechodných ustanovení této novely by již vydané exekuční příkazy na tuto formu exekuce měly zůstat v účinnosti. Bude tedy záležet na tom, zda byl původní exekuční příkaz na Vaši mzdu skutečně zrušen.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 28.8.2015