Exekuce spoluvlastnických podílů

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den.Mám tři sourozence,kteří jsou všichni zadluženi řádově ve sta tisících a jsou na ně uvaleny exekuce.Já s manželem vlastníme polovinu domu a druhou polovinu domu vlastní moje matka,která s námi však 20let nebydlí a nepřispívá na žádné opravy,ani na jiné platby-daň z nemovitosti,popelnice,prohlídky komínu,atd.Zajímalo by mě,jak se potom v dědickém řízení odrazí šílené dluhy sourozenců a jaký to bude mít dopad na nás.Můžeme o dům přijít?

Odpověď:

Dobrý den,

budeme se snažit odpovědět na Vámi položenou otázku. Ve svém dotaze se nezmiňujete, zda Vaše matka má uzavřenou závěť nebo zda přistoupila k uzavření dědické smlouvy, proto si dovolíme vycházet z předpokladu, že v případě matčiny smrti by došlo k dědění tzv. ze zákona.

V první třídě dědiců dědí děti zůstavitele a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Kdybyste tedy po matčině smrti dědila pouze Vy společně se sourozenci, byla by předmětem dědického řízení  1/2 domu ve vlastnictví matky, která  by se dělila na čtyři stejné části. Po proběhnutém řízení byste tedy vlastnila 5/8 nemovitosti,  tj. Vaši původní polovinu nemovitosti +  podíl z dědictví. Můžeme Vás uklidnit v tom směru, že na Váš spoluvlastnický podíl exekuci vést nelze (vycházíme z toho, že Vy sama žádnou exekuci nemáte a ani nejste v souvislosti s dluhy sourozenců v pozici ručitele nebo spoludlužníka).

Jinak je tomu ale u zbylých 3/8, které by vlastnili Vaši sourozenci. Jejich spoluvlastnické podíly by exekučně postihnuty být mohly.

Podle ustanovení § 1124 odst. 1 Občanského zákoníku v případě, že spoluvlastnictví bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

V případě, že by opravdu mělo dojít k prodeji spoluvlastnických podílů sourozenců v exekuční dražbě,  exekuční soud doručí spoluvlastníku povinného pravomocné usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a dražební vyhlášku. Zúčastní-li se spoluvlastník povinného (tj. Vy či ostatní sourozenci) dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep (§ 338 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu) tzn. že nemovitost mu bude prodána.

Pokud by došlo k exekučnímu postižení spoluvlastnických podílů sourozenců „pouze“ jedním exekutorem (či více, kteří by byli ochotni s Vámi jednat), bylo by možné s ním zkusit sjednat prodej dotčeného spoluvlastnického podílu mimo dražbu – předpokladem však je, že by exekutor i povinný souhlasili.

V neposlední řadě je také vhodné zdůraznit, že Vaši sourozenci se nesmí v rámci dědického řízení svých podílů vzdát ve prospěch jiného dědice nebo dědictví odmítnout. Pokud by tak učinili, mohli by věřitelé tento úkon napadnout pro neplatnost a zároveň by mohli podat trestní oznámení kvůli podezření ze spáchání trestného činu poškození věřitele.

Shrneme-li výše uvedené – nedá se vyloučit, že by podíly sourozenců na domě, které by zdědili, byly postiženy (jejich) exekucí, nešlo by však postihnout celý dům.

S pozdravem,

Tým Dluhového labyrintu.

Publikováno 24.10.2014