Exekuce účtu kvůli dluhům z podnikání bývalého manžela

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,
jsem rok rozvedená, z důvodu manželových dluhů z podnikání, o kterých jsem také delší dobu nevěděla. Chtěla jsem se zeptat zda mi může exekutor srážkami z platu hradit dluhy bývalého manžela, pokud mezi námi proběhlo majetkové vypořádání ověřené notářem? V této dohodě manžel podepsal, že na sebe přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho podnikání.

Odpověď:

Dobrý den,

v tomto případě je rozhodující skutečnost, že jste již rozvedeni.

Z § 262a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř.) totiž vyplývá, že: „ Výkon  rozhodnutí  srážkami  ze  mzdy  nebo  jiného příjmu manžela  povinného,  přikázáním  pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu,  přikázáním  jiné  peněžité  pohledávky  manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy,  jde-li  o  vydobytí  dluhu,  který  patří  do společného jmění manželů. Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně.“

Jinými slovy – postihnout mzdu a účet manžela povinného je možné pouze pro dluhy, které patří do společného jmění manželů. Předpokladem je také trvání manželství. 

Je také otázkou, zda dluhy z podnikání Vašeho manžela do společného jmění vůbec patřily (více např. zde http://www.dluhovylabyrint.cz/dotaz/bezpodilove-spoluvlastnictvi-manzelu-a-exekuce/), protože však uvádíte, že byly předmětem vaší dohody o vypořádání, předpokládáme, že ano.

Pro úplnost dodáváme, že dohoda o vypořádání nesmí postihnout práva třetích osob a pokud tomu tak je, smějí se tyto osoby (v tomto případě věřitelé) domáhat její neúčinnosti (toto ustanovení bylo jak ve „starém“ občanském zákoníku, tak se nachází i v „novém“). V neposlední řadě je tato dohoda účinná pouze vůči osobám, které ji uzavřely, tj. věřitelé by mohli v krajním případě postupovat jako kdyby se jednalo o nevypořádané společné jmění manželů. Což by se v praxi mohlo projevit exekučním postižením majetku, který jste s manželem nabyli za trvání manželství. Zde je možné se bránit tzv. vyjádřením nesouhlasu s existencí závazků více viz poslední odstavec zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/dotaz/dluhy-na-vyzivnem-na-deti-z-predchoziho-manzelstvi/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.6.2014