Jak ochránit budoucí manželku před mými dluhy?

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

dobrý den den,  dostal jsem se do tížive situace mam vysoke dluhy plus exekuce,budu se ženit a chtěl bych svou budoucí manželku ochranit před mimi dluhy.Proto vas prosím o radu jak dosahnout toho aby exekutor i me dluhy nespadly i na ni dekuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu jsme pochopili, že se jedná o dluhy, které jsou výlučně Vaše a některé z nich jsou již ve fázi exekuce.

Za Vaše dluhy vzniklé před manželstvím Vaše manželka odpovědnost přímo neponese (tj. nestane se dlužníkem), nicméně v určité míře může být postižen majetek, který za manželství nabudete.

§262a Občanského soudního řádu totiž říká:

(1) Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

(2) Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů. Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně.

Důležitý je však i §732 nového občanského zákoníku, který říká:

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.

Je tedy potřeba (ideálně písemně) jak věřitele, tak exekutora (pokud je nařízena exekuce) informovat, že se jedná o dluhy vzniklé před manželstvím – tím ochráníte podíl (zpravidla jednu polovinu) manželky na společném jmění manželům. Jak také vyplývá z výše citovaného §262a Občanského soudního řádu, odst. 2, nelze ovšem kvůli dluhům vzniklým před manželstvím provést exekuci na její bankovní účet nebo mzdu. Zároveň tento paragraf, konkrétně odst.  1, vylučuje ochranu prostřednictvím zúžení společného jmění manželů – zjednodušeně řečeno, postupuje se, jako kdyby ho nebylo, ačkoliv si jej třeba manželé zařídí (dříve to byla jedna z možných ochran).

Zároveň si dovolujeme upozornit, že legislativa v oblasti vymáhání dluhů ve vztahu k manželům a jejich majetku bude možná měněna, doporučujeme proto její vývoj sledovat.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 21.2.2015