Kamarádka nesplácí půjčku

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, půjčila jsem kamarádce 20 000 Kč, že mi je bude po tisícovce splácet, zaplatila však dvakrát a od té doby půl roku ani korunu, tvrdí mi, že na splácení teď nemá. Co můžu dělat, aby mi ty peníze pak zaplatila? Mně nevadí, že mi to dá třeba později, ale nechci o ně přijít. Děkuji za pomoc.

Odpověď:

Dobrý den,

budeme se snažit nastínit možnosti, které nyní máte.  Nejprve si Vás dovolujeme upozornit na riziko promlčení dluhu.  Dle Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále OZ) je promlčecí lhůta tříletá a soud k ní přihlédne, namítne-li dlužník, že je právo promlčeno. V případě, že tak dlužník učiní, není povinen dluh splatit a soudní řízení ase zastaví. Pro úplnost dodáváme, že i ve „starém“ občanském zákoníku byla u půjčky tříletá promlčecí lhůta. Riziko promlčení by mohl snížit sepsání uznání dluhu dle  dle § 639 OZ:

Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

Uvedené uznání dluhu doporučujeme mít podepsané ověřeným podpisem (například Czech Point). Uznám dluhu získáte nejen delší promlčecí dobu, ale i důležitý důkaz pro případné soudní řízení.

Je však také na místě si připustit variantu, že Vaši pohledávku budete možná muset vymoci soudní cestou, pokud budete chtít peníze zpět a kamarádka nebude splácet. Pokud byste se rozhodla pro tuto cestu, je potřeba nejprve zaslat kamarádce na Vámi poslední známou adresu alespoň 7 dní před podáním žaloby k soudu, předžalobní výzvu. V případě že byste tak neučinila, vystavujete se riziku, že Vám soud uloží uhrazení nákladů soudního řízení a to i v případě kdy by rozhodl ve Váš prospěch. Také je důležité si uvědomit, že byste v tomto soudním řízení nesla důkazní břemeno. To znamená, že by bylo na Vás, abyste soudu prokázala, že jste kamarádce peníze půjčila a ona Vám je nesplácí.

Jestliže by soud rozhodl ve Váš prospěch a rozhodnutí soudu by nabylo právní moci a vykonatelnosti (nebylo by uhrazeno ve lhůtě, kterou kamarádce soud uloží), získáváte možnost vymáhat svoji pohledávku v následujících 10 letech prostřednictvím exekuce (případně výkonem rozhodnutí – obdoba exekuce realizovaná zaměstnanci soudů).

V případě, že místo uznání dluhu sepíšete u notáře zápis se svolením k vykonatelnosti dle notářského řádu, budete se moci obrátit na exekutora přímo.

Nicméně žádná z těchto variant Vám 100% nezaručí, že peníze dostanete zpět! Významně však posílí Vaše možnosti při případném vymáhání – viz výše.

S kamarádkou se ale také můžete domluvit na tom, že Vám předá nějakou svou věc jako zástavu.

Pro úplnost si dovolujeme upozornit, že bylo-li sjednáno plnění ve splátkách bez ztráty výhody splátek v případě prodlení (tedy, to, že máte v případě, kdyby kamarádka nezaplatila splátku, do doby splatnosti další splátky právo žádat zesplatnění celého dluhu, tedy uhrazení celé částky naráz), můžete vymáhat jen ty splátky, které už měly být zaplaceny.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.6.2014