Exekuce člověka v hmotné nouzi

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den.Mám několik nařízených exekucí.Před třemi roky jsem se stala obětí trestného činu,poté jsem následkem toho byla dlouhodobě hospitalizovaná v psychiatrické léčebně.Po návratu jsem přišla o zaměstnání a dostala jsem z psychických duvodu invalidní duchod 2 stupne 5917 Kč. Již v době hospitalizace jsem přestala plnit své závazky k věřitelům.Hlavně z duvodu platební neschopnosti a psychických/akutní psychická porucha/. Jsem rozvedená a mám dvě děti-19 a 12 let.Starší dcera byla vyřazena z evidence uchazeču o zaměstnání.Pobírám dávky hmotné nouze.Dluhy za tu dobu,co jsem v id narostly z 200000 na 700000.Jsem uplně nemajetná,do zaměstnání z psychických duvodu nemohu.Co bude dál?

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve bychom chtěli ocenit, že se snažíte svou situaci řešit.

Ptáte se, co bude dál – s největší pravděpodobností budou jednotliví věřitelé zkoušet vymáhat své pohledávky  postupem času i prostřednictvím exekuce.  Neuvádíte přesnější informace o Vašich dluzích,  např. kdo jsou Vaši věřitelé. Tyto skutečnosti  mají na vývoj situace také vliv,  níže uvedené informace tedy mají obecně platný charakter. To, co bude dál, záleží také na Vás.

Možných kroků je více – jednou cestou je např. zvýšení příjmů. Uvádíte, že pobíráte invalidní důchod 2. stupně a do zaměstnání nemůžete. Neznáme přesnější okolnosti Vašeho zdravotního stavu, nicméně doporučujeme poradit se s Vaším ošetřujícím lékařem, zda byste nesplňovala podmínky nároku na invalidní důchod 3. stupně. Také píšete, že jste rozvedená, jedna z Vašich dcer je ještě tzv. nezaopatřené dítě. V tomto případě by na ni její otec měl platit výživné a Vy můžete zkusit požádat o jeho navýšení. Rovněž můžete zkusit požádat o výživné na rozvedeného manžela. Pomoc s tím, jak přesně postupovat, můžete získat v některé z občanských poraden – www.obcanskeporadny.cz.

Pokud byste se v budoucnu rozhodla zkusit uvažovat o zaměstnání, můžete se obrátit na některou z agentur poskytujících tzv. podporované zaměstnávání – http://www.unie-pz.cz/3-podporovane-zamestnavani/14-co-je-pz.html.

 

Nepíšete, jak dlouho jste rozvedená a zda bylo při rozvodu nebo po něm provedeno vypořádání společného jmění manželů. Pokud u Vás nedošlo k rozvodu dohodou a nebo pokud dosud neuběhly tři roky od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, lze uvažovat o vypořádání společného jmění manželů. Za předpokladu že Vaše závazky vznikly za manželství, byly by předmětem vypořádání a mohlo by případně dojít k ponížení Vaší odpovědnosti za jejich úhradu. Zde samozřejmě záleží na okolnostech jejich vzniku. Podrobnější informace můžete získat v některé z již zmiňovaných občanských poraden.

Máte-li již nyní (nebo budete časem mít) finanční prostředky, z nichž by pro Vás bylo možné dluhy splácet, můžete zkusit s věřiteli jednat o splátkových kalendářích – vzor žádosti naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/. V případě vyššího navýšení příjmů můžete zkusit uvažovat i o oddlužení – http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/. V každém případě je vhodné snažit se jednotlivým věřitelům splácet poměrně alespoň nějaké částky – je-li to ve Vašich možnostech.

Může se ovšem stát, že se Vám příjem nepodaří navýšit. Podle údajů, které jste uvedla, Vám nyní nelze provádět srážky z příjmu, protože nepřesahují tzv. nezabavitelnou částku (více zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/srazky-ze-mzdy/). Jestli-že nemáte ani majetek, který by mohl být postižen exekucí, můžete dát návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. Návrh na zastavení exekuce se doručuje exekutorovi, který je pověřen vedením exekuce. Ten následně vyzve ostatní účastníky řízení k vyjádření, zda s návrhem souhlasí. Pokud dojde k zamítnutí, je exekutor povinen návrh postoupit místně příslušnému soudu, který rozhoduje, zda žádosti o zastavení řízení vyhoví či ne. Do té doby než soud rozhodne, není exekutor oprávněn pohledávku vymáhat. Pokud exekutor nebo soud o zastavení rozhodnou ve prospěch povinného (v tomto případě Vás), je vydáno usnesení o zastavení exekuce.

Exekutor či soud mohou o zastavení exekuce pro nemajetnost rozhodnout i bez návrhu.

V návrhu je nutné přesně uvést, proč není možné exekuci provést (nemajetnost či nízká hodnota majetku oproti nákladům exekuce, absence příjmu či jiných příjmů, které lze postihnout exekucí). Vše je zapotřebí podložit důkazy (třeba kopií o výši důchodu,  potvrzení o přiznání dávek v pomoci hmotné nouzi apod.). Zastavením exekuce končí konkrétní exekuční řízení, dluhy ale nezanikají – věřitel může znovu o zahájení exekuce požádat! Pouze, pokud by uplynula desetiletá promlčecí lhůta, můžete dát námitku promlčení.

Jak jsme již zmínili – obrátit se určitě můžete i na některou z bezplatných poraden – kontakty naleznete také zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 28. 10. 2013