Neplatící nájemník

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, pronajímám byt a nájemník mi přestal platit nájemné. Chci mu dát výpověď, ale taky jsem slyšela, že mu můžu připočítat úroky z prodlení. Potřebovala bych proto vědět, o kolik mu můžu připočítat k dlužnému nájemnému navíc. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

nepíšete, jak dlouho Vám už nájemce neplatí domluvené nájemné a to, zda byl nájem ujednán na dobu určitou anebo neurčitou. Dle ustanoveni Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále OZ) jí může majitel z důvodu nezaplacení nájmu dát výpověď bez výpovědní doby v případě upraveném v § 2291, odst. 1:

„Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.“

Dále zákon charakterizuje porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem – nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců.

Pokud nájemce dluží na nájemném, avšak „jen“ za kratší období než nejsou tři měsíce, lze mu dát výpověď dle § 2288, odst. 1, písm.a) NOZ pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu. V tomto případě může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu v zákonné tříměsíční lhůtě. Jeho povinností je mimo jiné i poučit nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně a výpověď vyžaduje písemnou formu.

Dle § 513 jsou příslušenstvím pohledávky úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Výpočet úroků z prodlení se řídí podle legislativy platné v období, kdy k prodlení došlo. Na jejich výpočet můžete použít kupříkladu následující link: http://firmy.finance.cz/uzitecne-nastroje/financni-kalkulacky/urok-z-prodleni/

Za dlužné nájemné můžete požadovat zaplacení úroku z prodlení. Jiná situace nastane, pokud jde o nezbytné služby. Má se za to, že nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu. V tomhle případě se ale nejedná o úroky, nýbrž poplatek z prodlení. K tomu zákon č. 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty v § 13:

(1) Jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit druhé straně pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení, ledaže by splnění povinností v této lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé smluvní strany. To neplatí pro případy uvedené v odstavci 2.

(2) Dostane-li se poskytovatel nebo příjemce služeb do prodlení s peněžitým plněním podle tohoto zákona, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je povinen zaplatit druhé smluvní straně poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky,nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. To neplatí, pokud byl poplatek uplatněn podle jiného právního předpisu.

 

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.6.2014