Nepříznivá sociální situace a hrozící exekuce

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu. Ztratil jsem nyní několikrát za sebou práci. V prvním případě mi zaměstnavatel dlužil mzdu i s příslušenstvím za 3 měsíce. Na Ú.P. proto nemám nárok na podporu. Obrátil jsem se tedy na úřad Sociálního zabezpečení. Tam jsem zjistil, že tím, že mám trvalé bydliště u matky (byt ve kterém jsem vyrostl rodičů) nemám nárok na žádný příspěvek. Matka je v důchodu, a protože je její důchod menší než nájem chodí si i ve svých 74 letech přivydělávat. To úřady považují za to, že mě má živit. Je mi však 37let a bydlím ve svém nájemním bytě. Také nemám nárok na žádnou dávku, ani na životní minimum zkrátka na nic jak mi na úřadě bylo řečeno. Na úřadě mi ale říkali, že mám zlatý řetízek, který jsem dostal k 15 narozeninám, a že jej mohu ještě prodat, že mám stále dost, že jiní nemají ani to. Pro mě je toto neuvěřitelné a označuji to jako hyenismus. Vůbec tomu nerozumím, že mě ponechali zcela bez prostředků. Svého dlužného zaměstnavatele jsem žaloval a přidali se ke mě i další kolegové, kteří přišli svědčit k soudu. Nyní po několika odvoláních jsme skončili rozsudkem u Městského soudu, že já jako poškozený mám hradit svému zaměstnavateli částku 92.000,-Kč do 3 dnů. Ač mám vysokou kvalifikaci práci hledám s vypětím všech sil, píši na podřadná pracovní zařazení práci se mi nalézt nepodařilo. Dohodl jsem se zatím s protistranou na splátkovém kalendáři a uplatil 55.000,-Kč. Snažil jsem se podat dovolání, ale nemám právního zástupce. Požádal jsem tedy soud, jelikož zde běžela dvouměsíční lhůta a advokátní komora nereagovala a později mi nabídla pomoc až za 4 měsíce. Soud moji žádost odevzdanou na podatelnu soudu ignoroval a nechal věc úmyslně nabít právní mocí. V únoru jsem už na splátku neměl a nemám ani na jídlo a základní potřeby. Řeším to tedy půjčkami od kamarádů, kteří za mě do teď vše hradili. Bohužel toto už dále také není možné. Advokáta protistrany jsem proto požádal o měsíční pauzu. Souhlasil, ale 20.3. mám poslat další splátku. Nemám ji, kdybych se na hlavu postavil, a to hledám už i různé brigády. Pokud nezaplatím, obrátí se protistrana na soud a ten rozhodne o exekuci. Tím mi vzrostou pouze další náklady a hlavně nemám žádný majetek jinak bych jej už prodal. Spor mě k dnešnímu dni stál něco okolo 200 tis.Kč a jiný spor o náhradu škody po nezaviněné nehodě mě přišel dokonce se vším všudy něco kolem 1mil.Kč. To je také důvod, proč nemám žádný majetek. Že právo v naší zemi není jsem už opravdu pochopil. Nemám, ale nyní ani co prodat, abych mohl splátku zaslat. Nikdy jsem nic nikomu nedlužil a neměl žádných půjček, jen soudy mi zničily život a k tomu se přidala ta ztráta zaměstnání. Napadá Vás prosím, jak by se tato situace dala řešit? Děkuji za laskavou odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz si dovolíme rozčlenit do několika částí.

1) Nárok na sociální dávky – v situaci, kdy Vám nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, přichází v úvahu dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení, což je dávka státní sociální podpory. Nejprve se zastavíme u příspěvku na bydlení. U této dávky je potřeba splnit několik základních podmínek, mezi ně patří zejména skutečnost, že žadatel je nájemcem nebo vlastníkem bytu/domu, a že zde má hlášený trvalý pobyt. Následně je pomocí výpočtu zjišťováno, zda Vaše náklady na bydlení (které je nutné při podání žádosti prokazovat) přesahují 30 % (v Praze 35 %) Vašich příjmů. Ve svém dotaze zmiňujete, že máte hlášený trvalý pobyt u Vaší matky. Z tohoto důvodu se obáváme, že na tuto dávku, tj. příspěvek na bydlení nedosáhnete, pokud se Vám nepodaří přehlásit si trvalý pobyt na adresu nájemního bytu, kde žijete. Zároveň zdůrazňujeme, že příspěvek na bydlení je specifický tím, že okruh posuzovaných osob představují osoby, které mají v bytě hlášen trvalý pobyt, proto by bylo vhodné zjistit, zda byste byl jediný, kdo by měl v bytě nahlášen trvalý pobyt. V opačném případě by bylo nutné žádat o vyškrtnutí těchto osob z okruhu společně posuzovaných. Podrobnější informace o příspěvku na bydlení naleznete zde: https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni a na tomto odkaze naleznete kalkulačku, u které si můžete zkusit orientačně zjistit, jaká by byla výše Vašeho příspěveku na bydlení http://www.vyplata.cz/vypocty/vypocet-vyse-prispevku-na-bydleni.php?stayform=true. Pro úplnost dodáváme, že v situaci, kdy nemá žadatel o tuto dávku žádný příjem, tak se do kalkulačky dosazuje částka životního minima, která ve Vašem případě činí 3.410,–Kč.

Dávky pomoci v hmotné nouzi – mezi tyto dávky patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. U příspěvku na živobytí i doplatku na bydlení se společně posuzují osoby, které spolu vedou společnou domácnost. Společná domácnost je v tomto případě posuzována z hlediska faktického stavu nikoliv o toho, kdo má kde hlášen trvalý pobyt, což je rozdíl oproti příspěvku na bydlení viz výše. Pokud žijete sám, měl byste být také z hlediska těchto dávek posuzován sám. Dále se u příspěvku na živobytí zkoumá, zda je žadatel osobou v hmotné nouzi. Velmi jednoduše řečeno, osobou v hmotné nouzi je člověk, jehož příjmy po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahují částky živobytí. Částka živobytí může činit na základě posuzovaných okolností od 2.200 (existenční minimum) až po částku životního minima osoby zvýšené např. o částku na dietní stravování apod. Jinými slovy – částka živobytí se nemusí nutně rovnat částce životního minima, byť tomu tak často je.

Pravdou také je, že u dávek v hmotné nouzi se zjišťuje, zda si žadatel může opatřit finanční prostředky jinak, např. uplatněním práva na výživné viz § 13 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zde je však otázka, na kolik lze po Vaší matce požadovat, aby vzhledem ke své situaci vyživovala Vás. Z druhé strany lze se setkat i s tím přístupem ze strany úřadu, kdy je po žadateli požadováno, aby návrh na výživné byť pouze formálně uplatnil. Ohledně zlatého řetízku, i zde není vyloučeno, že by na Vás mohl být ze strany úřadu práce vyvíjen tlak na jeho prodej, ale v zásadě by k tomu mělo dojít až po třech měsících pobírání dávek, kdy se zkoumá možnost využití majetku viz § 11 výše uvedeného zákona.

Doplatek na bydlení je další dávkou pomoci v hmotné nouzi. Nárok na tuto dávku má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt, jestliže by po úhradě nákladů na bydlení byl jeho příjem resp. příjem společně posuzovaných osob nižší než je jejich částka živobytí viz výše. Podmínkou pro přiznání nároku na doplatek na bydlení je získání příspěvku na živobytí.

Na základě výše uvedených skutečností lze říci, že máte právo podat žádost o dávky pomoci v hmotné nouzi, přičemž úřednice jsou povinné od Vás žádosti přijmout. V případě kdy by Vám dávky přiznány nebyly, byl byste o této skutečnosti vyrozuměn prostřednictvím rozhodnutí, proti kterému se lze bránit. Pro úplnost dodáváme, že u dávek pomoci v hmotné nouzi, je potřeba být (až na zákonné výjimky) evidován na úřadu práce.

2) Vymáhání dlužné částky po zaměstnavateli – ve svém dotaze zmiňujete, že jste dlužnou částku vymáhal po zaměstnavateli soudně. Nicméně soud dopadl ve Váš neprospěch. V případě, kdy zaměstnavatel dluží zaměstnanci, by mohlo přicházet v úvahu uplatnění insolvenčního návrhu na zaměstnavatele. Předpokladem však je, že se zaměstnavatel nachází v úpadku, tj. má alespoň dva věřitele po splatnosti déle jak 30 dnů a není schopen své závazky platit. Platební neschopnost se dokládá např. tím, že závazky nejsou uhrazeny déle jak 3 měsíce. Možnost podání insolvenčního návrhu (oprávněného) přináší zaměstnanci (byť bývalému) šanci uplatnit svoji pohledávku v insolvenčním řízení, v případě splnění zákonem uvedených podmínek se otvírá také možnost požádat úřad práce o proplacení části dlužných mzdových nároků.

Z Vámi uvedených informací však není možné v tuto chvíli dovodit, zda byste výše uvedené splňoval. Je však možné, svoji situaci a šanci na uplatnění této možnosti zkonzultovat v některé z bezplatných poraden poskytujících dluhové poradenství viz http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

3) Absence ve splácení – uvádíte, že se Vám podařilo získat odklad splátek u advokáta protistrany. Také nastiňujete obavu, že do budoucna nebudete schopen splácet. Máte pravdu v tom, že v případě, kdy má věřitel exekuční titul (pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu), nic mu nebrání zahájit exekuční řízení. Z druhé strany Vy máte možnost ho předem upozornit a především doložit, jaká je Vaše situace a hlavně zkusit splácet alespoň něco. V zásadě jde o to říci věřiteli, že i když na Vás exekuci nařídí, více než Vámi navrhovanou částku nedostane a ještě se vystavuje riziku, že Vy zkusíte podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. Jestliže by se situace tímto směrem vyvíjela, můžete využít vzor, který je k dispozici zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 16.3.2014