Nevypořádané společné jmění manželů a další sňatek

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Prosím o radu. Jsem rozvedená a ráda bych se zase vdala, ale nemám vypořádán majetek s bývalým manželem. Nerada bych svého nynějšího přítele zatížila exekucemi a dluhy. Ráda bych věděla, jak ho i jeho majetek ochránit? Stačí předmanželská a manželská smlouva? Vlastníme pouze movitý majetek. Měli bychom sepsat bezpodílové manželství? Jak potom bude probíhat daňové slevy a zvýhodnění na manžela/ku a také děti? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

existence nevypořádaného společného jmění manželů (dále jen SJM) není sama o sobě překážkou pro uzavření nového manželství. V tuto chvíli je ve vztahu k Vašemu příteli stěžejní, že se jedná o dluhy, které vznikly před uzavřením nového manželství. Přesto nelze zcela vyloučit, že by se dluhy, resp. případné exekuce nařízené pro vymožení těchto dluhů, nemohly po sňatku dotknout Vašeho manžela a majetku, který společně nabudete za trvání manželství.

Z novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, která je účinná od 1. ledna 2014 totiž vyplývá, že nově lze postihnout společné jmění manželů i pro dluhy nespadající do společného jmění manželů (dále SJM) a to jak v případě dluhů z doby manželství, tak dluhů z doby před manželstvím. Přičemž je v této novele dále uvedeno, že za majetek v SJM se zde má považovat i majetek, který není jeho součástí jen kvůli smluvnímu či soudnímu zúžení zákonného rozsahu společného jmění manželů (v současné době projednávaná novela by toto měla změnit, tj. že by se znovu přihlíželo k případnému zúžení či rozšíření SJM).

Fakticky to znamená, že exekutoři by neměli mít možnost postižení mzdy Vašeho budoucího manžela  (nebo jiného postižitelného příjmů) či jeho účtu, jelikož mzdu a účet manžela povinného lze postihnout pouze pro vymožení závazku patřícího do SJM (alespoň toto je jeden z pro Vás příznivých výkladů současné úpravy). Dále je důležité, že dluhy vznikly před manželstvím a také patrně dané exekuce (nebo alespoň část z nich) byly zahájeny před rokem 2013, tudíž by se na ně tato úprava (ohledně možnosti postižení mzdy a účtu manžela povinného kvůli dluhům ze SJM) neměla vztahovat. Pokud by se některý z exekutorů o postižení jeho příjmů pokusil, je možné se bránit návrhem na částečné zastavení exekuce. Více infomací naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/.

Nelze však vyloučit, že by exekutoři mohli zkusit postihnout majetek, který s manželem nabudete za trvání manželství. Jedinou obranou je v tomto případě neprodlené zaslání písemného vyjádření  manžela Vašim věřitelům, ze kterého bude plynout, že  s existencí těchto závazků nesouhlasil a ani o nich nevěděl, jelikož vznikly před uzavřením manželství, a tudíž v případě exekučního postižení majetku má dojít k jeho postižení nikoliv v celém rozsahu, ale pouze v rozsahu odpovídajícím vypořádacímu podílu zadluženého manžela (toto vyplývá z § 732 zákona 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku). Tímto krokem byste mohli uchránit alespoň část (cca polovinu) společně nabytého majetku. A pokud projde výše zmiňovaná novela, bylo by na zvážení, zda nepřistoupit k zúžení SJM – tento krok je však nutné učinit u notáře a dále je na místě listinu o zúžení SJM nechat zapsat do veřejného seznamu listin o majetkovém právu manželském – zápis opět provádí notář.

Ohledně movitého majetku by bylo také vhodné učinit preventivní opatření před případným příchodem exekutora viz http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/znamypribuzny/bydlim-s-dluznikem/

Jak jsme již uváděli na začátku nevypořádané společné jmění manželů není překážkou pro uzavření nového manželství. Určitě by však bylo vhodné zvážit a vyřešit způsob jeho vypořádání (dohodou, soudně či uplynutím času). Vypořádáním dřívějšího SJM byste mohla eliminovat dopad na SJM, které Vám vznikne uzavřením nového manželství více informací naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/znamypribuzny/manzelmanzelka/

Vámi zmiňované daňové slevy/bonusy na manžela a děti nejsou ovlivněny vypořádáním SJM nebo nařízenou exekucí – v tomto směru se bude postupovat podle zákona o dani z příjmu. Podmínky pro uplatnění těchto slev je vhodné zkonzultovat s Vaší mzdovou účetní.

 

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 1.6.2015