Nevypořádané společné jmění manželů a oddlužení

Kategorie: Oddlužení a Společné jmění manželů

Dotaz:

Vážení, za trvání manželství vznikly manželovi dluhy z podnikání, které bývalý manžel rozšíroval i po zániku manželství (rok 2008). Dále se rešilo a stále řeší soudně dělení majetku, kdy do tohoto si loni v září požádal bývalý o povolení oddlužení na svou osobu. Soud o majetek byl přerušen. Takže dluhy které má jsou vzniklé za trvání manželstí i po rozvodu. Můj dotaz zní, pokud si budu u insolvenční správkyně nárokovat polovinu majetku (rodinný dům, pozemky), budu mi přičteny i dluhy, nebo se na mě dluhy nebudou vztahovat a já bych měla ještě nějakou reálnou šanci,že z majetku uvidím nějaké peníze. Velmi děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

dluhy, které vznikly za trvání manželství, jsou dluhy, za které odpovídají manželé společně a nerozdílně, pokud se nejedná o dluhy, které ze své podstaty nepatří do společného jmění manželů (před účinností nového občanského zákoníku mezi ně patřily např. dluhy, které přesahovaly svojí výší míru přiměřenou poměrům Vašeho manželství či dluhy vztahující se k majetku, který má dotčený manžel ve výlučném vlastnictví).

Stěžejní také je, kdo dluhy podepsal. Jestliže dluh podepsali oba manželé, je věřitel oprávněn je vymáhat po obou z manželů. Pakliže pouze jeden z nich, může věřitel žalobu na uhrazení dlužné částky uplatnit pouze vůči jednomu z nich, v exekuci však lze postihnout majetek patřící do společného jmění manželů a výlučný majetek manžela, který dluh podepsal. To však neznamená, že Váš manžel nemůže v rámci vypořádání společného jmění manželů po Vás vymáhat polovinu dluhu, který on uhradil, přičemž se musí jednat o dluh patřící do společného jmění manželů.

Vzhledem k tomu, že v době, kdy Váš bývalý manžel podal návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebylo ještě pravomocně vypořádáno společné jmění manželů, může dojít k tomu, že věřitelé pokud nedosáhnou plného uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení zahájeném na návrh Vašeho bývalého manžela, budou požadovat splnění dluhů vzniklých za trvání manželství po Vás jako po tzv. solidárním dlužníkovi (pokud jste dotčený dluh podepsala mohou ho po Vás vymáhat soudně a následně exekučně, pakliže jste ho nepodepsala, mohli by exekučně postihnout majetek získaný z nevypořádaného společného jmění).

Dluhy, které vznikly až po zániku manželství, se Vás již netýkají, pokud byste se neocitla v postavení spoludlužníka nebo ručitele.

Rozhodnutí o tom, jaký majetek ze společného jmění manželů připadne tomu kterému manželovi, přísluší pouze a výhradně obecnému soudu, který je věcně a místně příslušný k projednání žaloby o vypořádání společného jmění manželů. Toto rozhodnutí tedy nepřísluší insolvenčnímu správci. Podstatou insolvenčního řízení a oddlužení je dosažení uspokojení (alespoň částečného) pohledávek věřitelů za svým dlužníkem a stanovení způsobu, jakým se tak bude dít. Úkolem insolvenčního správce tedy není rozdělení majetku, který patřil do společného jmění, proto na něm nelze nárokovat polovinu majetku.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 13.3.2015