Ochrana dalších osoba před exekucí

Kategorie: Exekuce a Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, prosím o radu: Mám několik exekucí ve výši cca 370 tis. Mám minimální mzdu takže z platu mi na exekuci jde cca 500 Kč, tím nemohu uhradit ani náklady na exekuci ani dlužnou částku jako takovou. Majetek žádný nemám a jsem jen hrozbou pro mé okolí a přátele. Mám strach, aby mě exekutor někde nenašel a nezabavoval majetek mých přátel, když u nich budu třeba jen na návštěvě. Nějaký čas jsem splácel po 2000,-, ale je to pro mě likvidační situace. Je nějaká šance nebo možnost že by exekutor zastavil exekuci pro nemajetnost když o to požádám? Nebo nějaký způsob oddlužení?? Jestli ano prosím o nějaké info kde. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve k Vámi zmiňovanému návrhu na zastavení exekuce pro nemajetnost. V situaci, kdy máte příjem, který je postižitelný (byť je výše srážky malá), se obáváme, že exekutor,a potažmo ani soud, zastavení exekuce nepovolí. Tento krok samozřejmě můžete zkusit vůči věřitelům, kteří stojí „v řadě“ a nejsou v jejich prospěch prováděny srážky. Nicméně je zde riziko, že Vám exekutor či soud nevyhoví a ještě Vám přibydou náklady soudního řízení. Exekuce jsou obvykle zastavovány pro nemajetnost v situaci, kdy je dlužník příjemcem dávek pomoci v hmotné nouzi a nemá jiné příjmy a ani postižitelný majetek.

Vycházíme-li z toho, že výše Vašich srážek skutečně činí 500 Kč (přičemž neřešíme, zda se jedná o přednostní či nepřednostní srážku), tak bohužel ani oddlužení v tuto chvíli nepřichází v úvahu, jelikož byste nebyl schopen v jeho průběhu oddlužení zaplatit odměnu insolvenčního správce. Ta činí v případě oddlužení formou splátkového kalendáře (v souhrnu za pět let) 65.340 Kč a je ji nutné uhradit v plné výši. Určitou možností by však mohlo být, pokud by někdo z Vaší rodiny či přátel byl ochoten se zavázat, že Vám bude po dobu oddlužení poskytovat pravidelný dar, který by Váš příjem dorovnal do výše, jež by Vám zajišťovala splnění jedné ze základních podmínek pro vstup do oddlužení, tj. zaplacení alespoň 30% závazků nezajištěným věřitelům. Pokud byste tuto variantu zvažoval, bylo by vhodné navštívit některou z poraden, které poskytují bezplatné dluhové poradenství. Její pracovníci by Vám mohli pomoci ověřit, zda splňujete i další podmínky, které soud zkoumá při vstupu do oddlužení. Kontakty na příslušné poradny naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

Podrobnější informace o oddlužení jsou dostupné zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/podminky-oddluzeni/

Některou z poraden doporučujeme navštívit v každém případě. Neuvádíte podrobnosti o exekucích, ale je možné, že by se daly některé z nich sloučit a i tím snížit náklady – posoudit by Vám to pomohli právě v těchto poradnách.

Píšete, že se obáváte toho, že jste hrozbou pro své přátele. Pravdou je, že exekutor může přijít do bytu či domu, kde se domnívá, že se dlužník zdržuje nebo má majetek. Pokud by se jednalo o krátkou návštěvu, tak by patrně návštěva exekutora hrozit nemohla. Při dlouhodobějším pobytu bohužel vyloučená není.

Nemusíte se bát, že by kvůli vaším závazkům byla postižena nemovitost, příjem či účet (pokud nemáte dispoziční právo) Vašich přátel. Zde vycházíme z předpokladu, že nejsou Vašimi ručiteli či spoludlužníky.

Trochu složitější je situace u movitých věcí. Problém totiž obvykle nastává v situaci, kdy již dochází k samotné exekuci (výkonu rozhodnutí) soupisem majetku. Vzhledem k tomu, že má exekutor (soudní vykonavatel) často omezené možnosti zjistit, kdo je skutečným vlastníkem té či oné věci, často se řídí pouhými domněnkami o vlastníkovi věcí s tím, že nejjednodušší může být sepsat vše, co je smysluplně zabavitelné a následně si počkat, zda se skutečný vlastník ozve.

V případě, že by došlo k zabavení movitých věcí přátel v rámci exekuce vedené na Vás, je potřeba, aby přátelé ihned po případném výkonu exekuce doručili ve lhůtě 30 dnů exekutorovi žádost o vyškrtnutí ze soupisu věcí podléhajících exekuci. Zároveň je potřeba doložit vlastnictví k těmto věcem např. kopií záručního listu na jméno přátel, kopií dokladu o zaplacení, kopií darovací smlouvy apod.

V případě, že by exekutor této žádosti nevyhověl, přišla by na řadu tzv. vylučovací žaloba, o které by již rozhodoval soud. Zároveň byste Vy mohl podat návrh na částečné zastavení exekuce, ve kterém byste navrhl, aby se exekuce zastavila co do věcí náležejících přátelům a pokračovala pouze ohledně věcí povinného.

Jestliže by na soupis majetku provedl soudní vykonavatel (tj. zaměstnanec soudu), nikoliv exekutor či jeho pracovníci, žádost o vyškrtnutí věcí by se zcela vynechala, rovnou by přišla na řadu vylučovací žaloba.

V situaci kdy víte, že Vám zcela reálně hrozí „návštěva“ exekutora, je možné se na ní připravit prostřednictvím tzv. preventivních opatření. Mezi ně patří např. vytvoření si soupisu majetku podloženého doklady o nabytí vlastnictví k těmto věcem. Pokud by nějaké doklady chyběly, lze je nahradit např. písemnými svědeckými výpověďmi. Na 100 % takto sepsání věcí exekutorem zabránit nelze, ale shromážděním většího množství dokladů se riziko snižuje a přinejmenším si takto připraví podklady pro případný návrh na vyloučení věcí z exekuce či vylučovací žalobu.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.2.2014