Ochrana před dluhy budoucího manžela

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, mám přítele, který má sjednanou půjčku ještě v době, než jsme se poznali. Plánujeme společnou svatbu, tudíž bych se chtěla zeptat, zdali by sňatkem přešel dluh i na mou osobu, popř. co udělat, aby tomu tak nebylo (předmanželská smlouva…atp.)

Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

ve svém dotaze se ptáte, zda  by se Vás mohly, v případě uzavření manželství, dotknout dluhy, které vznikly Vašemu příteli ještě před Vaším seznámením.

Odpověď zní, že tato varianta zcela vyloučena není. Dle schválené novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, která vstoupí v účinnost 2. července 2015, již nebude možné postihnout mzdu manžela povinného, tzn. že Vaše mzda by v tomto směru byla ochráněna.

Novinkou je změna v oblasti exekučního postižení bankovního účtu manžela povinného. Dle  této novely platí, že: “ Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze nařídit výkon rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů, lze vést výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu“. Současně jsou  dle ustanovení § 304b Občanského soudního řádu na účtu chráněny finanční prostředky ve výši poloviny peněžních prostředků, které byly na účtu v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, převyšuje-li částku podle odstavce 1. Peněžní prostředky podle předchozí věty vyplatí peněžní ústav manželovi povinného na jeho žádost. O tom musí být manžel povinného při nařízení výkonu rozhodnutí poučen.“.

Jinými slovy – nově bude možné postihnout finanční prostředky na bankovním účtu až do výše jejich poloviny i pro dluhy, které nepatří do společného jmění manželů.

Dle občanského zákoníku platí, že pro dluhy které vznikly před uzavřením manželství lze postihnout také majetek ve společném jmění manželů. V tomto případě je  potřeba neprodleně manželovy věřitele písemně informovat, že jste s existencí těchto závazků nesouhlasila a ani o nich nevěděla, tudíž  v případě exekučního postižení majetku má dojít k jeho postižení nikoliv v celém rozsahu, ale pouze v rozsahu odpovídajícím vypořádacímu podílu zadluženého manžela (toto vyplývá z § 732 zákona 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku). Tímto krokem byste mohla uchránit alespoň část (cca polovinu) společně nabytého majetku.

V neposlední řadě je možné se chránit uzavřením listiny o manželském majetkovém právu tzv. předmanželská smlouva, kterou je potřeba uzavřít u notáře a následně nechat zapsat do veřejného seznamu, který vede Notářská komora ČR. Nicméně i zde je potřeba mít na paměti, že dle výše citované novely, platí, že: „Soud při nařízení výkonu rozhodnutí vychází z obsahu listiny podle odstavce 1, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před jejím zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a vyslovil-li s tím souhlas oprávněný. Nelze-li zjistit z titulu pro výkon rozhodnutí nebo z listiny podle odstavce 1, že závazek vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, má se za to, že závazek vznikl před zápisem listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.“

V praxi by to fakticky znamenalo, že by se zápisem do této listiny v době, kdy již závazek vznikl, musel souhlasit věřitel. Ochrana vyplývající z této listiny se totiž vztahuje na závazky, které vzniknou po jejím uzavření a vložení do veřejného seznamu.

Pro úplnost dodáváme, že celé znění citované novely naleznete zde: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/15-139.htm

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 30.6.2015