Oddlužení a pobyt v zahraničí

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
žiji v zahraničí, kde také pracuji. Zajímalo by mě, zda bych mohla řešit osobní bankrot v ČR a ne v zahraničí. V ČR mám trvalý pobyt a několikrát do roka sem jezdím. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

obecně lze říci, že o insolvenci (předpokládáme, že máte na mysli konkrétně oddlužení) požádat můžete, nicméně roli budou mít detaily týkající se Vašich dluhů. Pokud by se jednalo o dluhy vzniklé v zahraničí a v České republice žádného věřitele nemáte, dá se s vysokou pravděpodobností očekávat, že soud návrh odmítne. A naopak – máte-li pouze české dluhy, je na místě, aby se řízení vedlo v České republice. Bude však potřeba ošetřit způsob splácení (žádala-li byste o splátkový kalendář), zahraniční zaměstnavatel srážky dle českých předpisů provádět nebude.

Dle zákona o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb. platí:

§ 111 

(1) Jestliže je dána pravomoc českých soudů pro zahájení insolvenčního řízení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6), vztahuje se toto řízení i na dlužníkův majetek v jiném cizím státě než členském státě Evropské unie, pokud cizí stát přiznává tomuto řízení účinky na svém území, a to v rozsahu přiznání těchto účinků. Insolvenční správce vykonává své pravomoci i na území cizího státu, pokud mu to právní řád tohoto cizího státu umožňuje a v mezích tohoto právního řádu.

(2) České soudy mohou zahájit a vést insolvenční řízení, jestliže dlužník má v České republice provozovnu, žádá-li o to věřitel s obvyklým pobytem nebo sídlem v České republice nebo vznikla-li pohledávka věřitele při činnosti této provozovny. Účinky řízení jsou v tomto případě omezeny na majetek v České republice.

(3) Mimo případy, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie6), lze použít jeho kolizních ustanovení o používání právních předpisů přiměřeně.

(4) Jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování, zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, nebo jestliže bylo vůči tomuto účastníkovi vydáno jiné rozhodnutí, nebo proveden jiný zásah orgánu veřejné moci s obdobnými účinky, řídí se práva a povinnosti tohoto účastníka vyplývající z jeho účasti v systému týmž právem, kterým se řídí právní vztahy mezi účastníky systému při provádění zúčtování nebo vypořádání. Volba jiného práva je vyloučena.

(5) Cizí rozhodnutí ve věcech úpadkového řízení se uznávají za podmínky vzájemnosti, jestliže v cizím státě, ve které byla vydána, jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka a pokud dlužníkův majetek v České republice není předmětem již zahájeného řízení podle odstavce 2. V těchto případech a i jinak, nebylo-li ohledně majetku, který se stal předmětem úpadkového řízení v cizině, zahájeno insolvenční řízení českým soudem, budou dlužníkovy movité věci, které jsou v České republice, vydány cizímu soudu na jeho žádost, jde-li o soud státu, který zachovává vzájemnost. Dlužníkův majetek může však být vydán do ciziny teprve tehdy, když byla uspokojena práva na vyloučení věci z majetkové podstaty a práva zajištěných věřitelů nabytá dříve, než došla žádost cizího soudu nebo jiného příslušného orgánu.

Zohledňuje se tedy i soustředění „hlavních zájmů“ dlužníka, to zpravidla znamená kromě státu, kde má dlužník příjmy, i stát, v němž se nachází převážná část jeho věřitelů.

Bez bližších informací Vám tedy nedokážeme s jistotou říci, zda lze o insolvenci v ČR požádat. Pokud by Vám pro posouzení nestačily výše uvedené informace, svůj dotaz prosím upřesněte.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 27.12.2016