Odpovědnost za dluh u dopravního podniku v závislosti na věku

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Ráda bych se zeptala, jak je to s dluhem u dopravního podniku (Praha) pro lidi mladší než 18 roků, a jak se situace mění když osmnácti dosáhnou. Moc děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

předpokládáme, že máte na mysli dluh vzniklý v souvislosti s jízdou bez platného jízdního dokladu, za kterou byla uložena pokuta.

Co se týká odpovědnosti za samotný dluh, na tu nemá nabytí zletilosti vliv – odpovědný je za něj i člověk, který je nezletilý. I proti nezletilému kvůli tomuto dluhu může být zahájeno soudní řízení.

Rozdíl je v procesní způsobilosti nezletilých a zletilých osob. Tedy schopnosti jednat v soudním řízení samostatně. Pro zjednodušení budeme počítat s tím, že se nejedná o osobu, která nabyla plné svéprávnosti dříve, tj. ještě před 18.rokem.

Vodítkem, z něhož můžeme vyjít, je usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2775/2005, ze dne 29. listopadu 2005, které se touto problematikou zabývá ve vztahu k dívce, jíž bylo v době jízdy bez platného jízdního dokladu 13 let, v době soudního řízení jí pak bylo 14 let.[1] V tomto usnesení je konstatováno, že uzavření smlouvy o přepravě je sice právní úkon, jenž je takto stará osoba způsobilá učinit, nicméně tato způsobilost neznamená způsobilost procesní (tedy účastnit se samostatně soudního řízení). Je ovšem potřeba zohlednit, že Nejvyšší soud se zabýval situací, kdy žalovaná dívka v době nalézacího řízení neměla ani občanský průkaz. Judikát, jenž by se zabýval obdobnou situací, ale se „starším“ nezletilým, tj. nad 15 let, bohužel dosud neexistuje a pro toto věkové období žádné vodítko nemáme. Nicméně zásadní je skutečnost, že i u nezletilého může dluh u dopravních podniků vymáhán u soudu.

Pro úplnost dodáváme, že i proti nezletilé osobě může být vedeno exekuční řízení. V praxi se s tím však lze setkat jen velmi vzácně, i zde je totiž nutné zohledňovat procesní způsobilost povinného (tj. zde dlužníka). Na rozdíl od vymáhání práv z přepravy má věřitel k dispozici delší promlčecí lhůtu( u práv z přepravy dle starého občanského zákoníku do konce loňského roku 1 rok, od nového roku dle nového občanského zákoníku 3 roky, u práva na výkon rozhodnutí či exekuci na základě rozhodnutí soudu je to 10 let), proto je pro něj výhodnější počkat, až dlužník nabude zletilosti a s jeho procesní způsobilostí si nebude muset dělat starosti.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.5.2014[1] Předmětem dovolacího řízení byla platnost doručování, neboť platební rozkaz převzala matka žalované.