Odpovědnost za dluhy příbuzných

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, sestřin syn nadělal plno dluhů ona si vzala úvěr, aby jeho dluhy zaplatila, jenže on udělal další dluhy, teď má problém se splácením i ona zajímalo by mě jestli dlužnou částku můžou vymáhat po mě (bratru) nebo mém otci.
Děkuji za odpověd.

Odpověď:

Dobrý den,

dle naší legislativy (tj. zejména Exekuční řád a Občanský soudní řád) lze postihnout exekucí nebo výkonem rozhodnutí pouze majetek povinného. Tím je nejčastěji sám dlužník, dále pak spoludlužník, ručitel či (což zde nepřipadá v úvahu) manžel. Pokud nejste ani v jedné z těchto rolí, za závazky dlužníka, i když je to Vaše sestra, synovec nebo v případě Vašeho otce potomek, neodpovídáte. Nelze však opomenout zmínit, případné společné bydlení s dlužníkem.  V tomto případě totiž nelze vyloučit riziko exekuce movitých věcí, při které by mohlo dojít k sepsání i Vašich věcí. Pokud s dlužníkem skutečně žijete ve společné domácnosti, lze učinit již nyní několik preventivních opatření viz http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/znamypribuzny/bydlim-s-dluznikem/

Jiná situace však může nastat v případném řízení o pozůstalosti, kterou pro úplnost rovněž vysvětlíme. Úvodem je však třeba říci, že ani Vy ani Váš otec nejste z hlediska případného dědictví po sestře ani po synovci v tzv. první dědické skupině (v ní je manžel nebo registrovaný partner a dítě/děti), takže pravděpodobnost, že byste toto museli řešit, není zas až tak vysoká.

Dle předchozího Občanského zákoníku (zákon č. 64/1964 Sb. odpovídal dědic za dluhy zůstavitele pouze do výše ceny nabytého dědictví. To značí, že dědic neodpovídal za dluhy, jejichž výše by byla větší než hodnota majetku, který byl předmětem dědictví.
Dle nové úpravy (zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, dále OZ) v případě, že má zůstavitel (zemřelý, který po sobě zanechal majetek) dluhy, tyto přecházejí v plné výši na dědice. K tomu § 1701, odst. 1:
Dluhy zůstavitele přecházejí na dědice, ledaže zákon stanoví jinak.

Možnou obranou je:
• odmítnutí dědictví dle § 1485 OZ (lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí) nebo
• uplatněním výhrady soupisu dle § 1685 OZ (soud nařídí soupis dědictví, uplatní-li dědic právo výhrady soupisu a bude hradit pouze dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví).

Někdy se také zapomíná na možnost požádat notáře, aby vyzval věřitele k přihlášení svých pohledávek, které měli vůči zůstaviteli. Pokud se stane, že dědic tuto možnost nevyužije, přičemž vyplatí „pouze“ jemu známé věřitele a pokud by se následně objevili „noví“ věřitelé, byl by vůči nim povinen vyplatit jejich poměrný díl. Bližší informace naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/odborna-sekce/dedicke-rizeni/.

S pozdravem
Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.9.2014