Odpovědnost za dluhy zemřelého manžela

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den chci se zeptat za kamarádku co má dělat v případě kdy ji umřel před 8lety manžel a nyní dostala obsílku že má uhradit za manžela nějakou částku-asi 30 000kč že prý ručil nějakému kamarádovi,ten dluh nesplácí a tak to má ted platit za manžela kamarádka-je to možné a co dělat…děkuji za pomoc.

Odpověď:

Dobrý den,

ve svém dotaze nepíšete, jakým způsobem probíhalo dědické řízení po kamarádčinu manželovi.

Dovolujeme si však předpokládat, že Vámi zmiňovaný ručitelský závazek nebyl předmětem dědictví po kamarádčinu manželovi. Ohledně odpovědnosti za jeho jeho úhradu lze v první řadě říci, že většina právních názorů, které jsme dohledali, se přiklání k tomuto výkladu. Po smrti ručitele může dojít ke dvěma situacím: a) povinnost splnit dluh místo dlužníka vznikla ručiteli za jeho života – v tomto případě přechází dluh na dědice.Dědic odpovídá za zůstavitelovy dluhy až do výše ceny nabytého dědictví.

b) povinnost splnit dluh místo dlužníka vznikla až po smrti ručitele – ručitelský závazek zaniká (ručitelský závazek sám o sobě není dluhem a zákon upravuje pouze přechod dluhů).

V případě kdy by  se jednalo o situaci a) je potřeba zjišťovat, s jakým výsledkem bylo uzavřeno dědictví po kamarádčině manželovi. Pokud totiž došlo k situaci, kdy by kamarádka uhradila předchozím věřitelům (přihlášeným do dědického řízení po manželovi) více pohledávek než byl její dědický podíl (např. zdědila by dědický podíl v hodnotě 20 tisíc Kč a na pohledávkách věřitelů by vyplatila 10 tisíc Kč), povinnost uhradit ručitelský závazek po manželovi by jí nevznikla, právě z důvodu, že dědic odpovídá za závazky zůstavitele jen do výše svého dědického podílu. Zároveň také platí, že dodatečné dědické řízení se zahajuje pouze v situaci, kdy se objeví nějaké aktivum (tj. majetek, např. zapomenutý spoluvlastnický podíl na pozemku) nebo zároveň aktivum a pasivum (dluh), ne však pokud by se „objevil“ jenom dluh.

Dalším aspekt, který je v této situaci důležitý je otázka promlčení. V tuto chvíli nevíme resp. z Vašich informací nevyplývá, zda věřitel kamarádku kontaktoval prostřednictvím předžalobní výzvy nebo se již jedná o vymáhání závazku v soudní či exekuční fázi. Pakliže, že se jedná „teprve“ o předžalobní výzvu případně o soudní vymáhání, lze předpokládat, že je zde velká pravděpodobnost, že pohledávka věřitele (dluh po kamarádčinu manželovi) je promlčen. Obecná promlčecí lhůta jsou totiž 3 roky. Nelze však vyloučit, že kamarádčin manžel mohl podepsat uznání dluhu (tehdy činí promlčecí lhůta 10 let) nebo že se jedná o závazek se specifickou promlčecí dobou (např. pokud by pocházel z podnikatelské činnosti – tehdy je obecná promlčecí doba 4 roky). Jak sama vidíte, variant je mnoho.Je tedy potřeba zjistit, o jaký závazek se jedná, kdy měla nastat jeho splatnost (od té chvíle začíná běžet promlčecí doba), zda měl být plněn ve splátkách (v tomto případě pak každé splátce běží promlčecí doba) nebo najednou. A v případě že došlo k promlčení je na místě argumentovat námitkou promlčení. Námitku je potřeba vznést písemně a prokazatelně vůči věřiteli (ve stadiu soudního řízení přímo soudu).

V případě situace popsané pod písmenem b) lze argumentovat popsaným právním názorem (bohužel, se nám nepodařilo dohledat rozhodnutí Nejvyššího soudu, které by danou situaci konkrétně řešilo a ani ve starém občanském zákoníku nebyla řešena) a případným promlčením.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 16.2.2014