Odpovědnost za náhradu škody z trestné činnosti v rámci SJM

Kategorie: Exekuce, Ostatní, a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,moji rodiče jsou manželé 45 let a mají společné jmění manželů rozděleno notářským zápisem z roku 2009.
V roce 2005 byl můj otec uznán vinným ze spáchání závažného majetkového trestného činu a byl odsouzen k několikaletému trestu odnětí svobody a k úhradě vzniklé škody. Dlužnou částku do smrti nemůže splatit. Exekutor v exekučním řízení – dražbě -„prodal“ v roce 2009 veškerý majetek rodičů, patří jim teď pouze osobní věci a nyní žijí u své dcery v jejím bytě.
Oba jsou v současné době ve starobním důchodu, otec má prováděny srážky z vypláceného důchodu na úhradu tohoto dluhu, matka ne. Otec nemá žádný jiný dluh jako např. půjčky, úvěry apod. Matka nemá žádné dluhy.
V případě otcova úmrtí matka i jejich děti odmítnou otcovo dědictví.
Ale asi se nebude brát v potaz rozdělení společ. jmění manželů.
Nevíme, zda spadá jeho dluh ze spáchání trestného činu i jeho další dluhy související s neuhrazeným pobytem ve věznici do společného jmění manželů?
Potřebujeme vědět jestli bude matka muset splácet polovinu jeho výše uvedeného dluhu, která by jí připadla při vypořádání po úmrtí manžela? Jestli bude muset po smrti manžela splácet jeho dluhy vzniklé odsouzením?
Děkuji mnohokrát za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve se zastavíme u Vaší první otázky, tj. zda se v případě dědického řízení bude brát v potaz notářsky zúžené společné jmění Vašich rodičů. Ze zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních vyplývá, že soud, potažmo notář zjišťuje, zda bylo společné jmění manželů zůstavitele zúženo a následně vypořádáno (viz § 170 tohoto zákona) a bere tuto skutečnost na zřetel. Jeho znění je dostupné např. zde:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=292~2F2013&part=&name=&rpp=15#seznam

Nepíšete, zda poté, co bylo společné jmění manželů Vašich rodičů zúženo došlo také k jeho vypořádání dohodou nebo soudně. V případě, že nenastala některá z jmenovaných forem vypořádání společného jmění manželů, došlo k jeho vypořádání tzv. fikcí času, což fakticky znamená, že věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou a své rodiny výlučně jako vlastník užívá, ostatní věci movité i nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou, jejich podíly jsou stejné. Totéž platí o závazcích.

A nyní se dostáváme k podstatě Vaší otázky, tj. zda náhrada škody z trestné činnosti je součástí společného jmění manželů. Za doby úpravy „starého“ občanského zákoníku převládal právní názor, že náhrada škody z trestné činnosti jednoho z manželů není součástí společného jmění manželů. Dále často jistotě ohledně vyčlenění náhrady škody z trestné činnosti ze společného jmění manželů „pomáhala“ její výše. Pokud totiž částka náhrady škody přesahovala míru přiměřenou majetkovým poměrům dotčeného manželství, nepatřila do společného jmění manželů i z tohoto titulu.

Z § 710 nového občanského zákoníku vyplývá, že součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže:

a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v
rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo

b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom
jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

V současné době není zatím dostupná judikatura (rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo soudů odvolacích) ani podrobnější výklad výše uvedeného § 710 nového občanského zákoníku. V tuto chvíli lze tedy předpokládat, že se soudní praxe přikloní k již dřívějším názorům, tj. náhrada škody z trestné činnosti včetně nákladů za pobyt ve věznici patří mezi závazky, které vznikly jednomu z manželů, aniž by se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny, což by znamenalo, že není součástí společného jmění manželů.

V případě smrti Vašeho otce by bylo na Vaší matce, aby v rámci dědického řízení vyjádřila nesouhlas ohledně její odpovědnosti za tento dluh (určitým důkazem může být také to, že matce nejsou prováděny srážky z důchodu, byť se jedná o závazek, který vznikl za trvání manželství. Očividně však i exekutor vyhodnotil, že zde není splněna druhá podmínka pro nařízení srážek z důchodu, tj. že se jedná o dluh patřící do společného jmění manželů). Za života obou rodičů, je v současné době jediná možná obrana ve prospěch matky tj. její vyjádření nesouhlasu s existencí tohoto závazku ve smyslu § 732 nového občanského zákoníku. Nesouhlas je potřeba adresovat věřiteli, v případě kdy je dluh ve fázi exekuce je vhodné ho dát na vědomí také exekutorovi. Vyjádření nesouhlasu nemá za následek zastavení exekuce, znamená však, že by případné exekuční postižení majetku Vašich rodičů bylo možné pouze z jedné poloviny nikoliv celé.

Pro úplnost dodáváme, že v případě „přesunu“ dotčených dluhů mimo režim společného jmění manželů získává Vaše matka možnost v rámci dědického řízení dědictví odmítnout (jako celek).

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 14.3.2014