Odpovědnost za nově se objevivší dluhy z dědictví

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
otec zemřel v polovině roku 2013 a usnesení od notáře nabylo právní moci v listopadu 2013. Jsem jediná dědička. Notář zjistil nějaké dluhy u bank a majetek s tím, že dluhy jsem zaplatila. Nyní v dubnu 2014 mi přišla složenka za komunální odpad na chatě za loňský rok, kterou otec vlastnil, netušila jsem, že jej otec nezaplatil, neboť splatnost byla již v dubnu 2013. Toto jsem se dozvěděla až letos v dubnu, kdy mi přišla složenka. Napsala jsem úředníci, že pokud nepřihlásila dluh do dědictví, tak jej nebudu platit celý, pouze poměrnou část (nevím ovšem zda od úmrtí otce nebo od nabytí právní moci usnesení) po vydání platebního výměru, neboť se jedná o místní poplatek. Tato mi však odepsala, že jsem měla požádat notáře o vyhledání dluhů zůstavitele a jelikož jsem nepožádala jsem zavázána uhradit věřiteli pohledávku v plné výši. Dle mého názoru by toto bylo zřejmě možno, pokud by otec zemřel letos podle nového občanského zákoníku. Prosím, o sdělení, v jaké výši mám otcův dluh zaplatit, zda v plné výši nebo jen poměrnou část. Děkuji mockrát za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

možnost tzv. „vyhledání“ věřitelů byla zakotvena v občanském soudním řádu již před rokem 2014. Konkrétně se jednalo o § 175n Občanského soudního řádu, ve kterém bylo uvedeno: „Na návrh dědiců vydá soud usnesení, v němž vyzve věřitele, aby mu oznámili své pohledávky ve lhůtě, kterou v usnesení stanoví, a poučí je o tom, že dědici neodpovídají věřitelům, kteří své pohledávky včas neoznámili, pokud je uspokojením pohledávek ostatních věřitelů vyčerpána cena dědictví, kterého dědici nabyli. Usnesení se uveřejní vyvěšením na úřední desce soudu.“

V zásadě ve stejné podobě byl tento § přejat do zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních – konkrétně se jedná o § 174 tohoto zákona, jeho znění lze dohledat zde:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=292~2F2013&part=&name=&rpp=15#seznam

Ve Vaší situaci je potřeba v tuto chvíli řešit, zda jste vyčerpala svůj dědický podíl na ostatní dluhy Vašeho otce. Dle zákona dědic odpovídá za závazky zůstavitele jen do výše svého dědického podílu (podotýkáme, že dědické řízení po Vašem otci bylo řešeno podle starého občanského zákoníku). Pokud by došlo k situaci, kdy byste uhradila předchozím věřitelům (přihlášeným do dědického řízení po otci) více pohledávek než byl Váš dědický podíl (např. zdědila byste dědický podíl v hodnotě 20 tisíc Kč a na pohledávkách věřitelů byste vyplatila také 20 tisíc Kč), povinnost uhradit závazek po otci by Vám nevznikla právě díky výše uvedené zásadě o rozsahu odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele (bez ohledu na to, zda jste žádala notáře o vyhledání věřitelů). V opačném případě však ano. Je tedy na místě zjistit, jaká byla hodnota aktiv a pasiv v dědictví, tj. zda byste byla z tohoto hlediska povinna otcovy dluhy uhradit, pokud by se ukázalo, že jejich vymáhání je oprávněné.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.5.2014