Odstoupení od smlouvy po reklamaci a vzájemné vracení plnění

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den. Reklamovala jsem mob.tel. po 3 měsících od koupi. Závada byla hned na začátku. Poprvé mi reklamaci uznali za necelý měsíc měl mobil stejný problém. Reklamace nebyla uznaná. Tel. má stále stejnou závadu co mám dělat ? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

uvedené řeší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“). Ten rozlišuje dva režimy nároků z odpovědnosti za vady – režim při při podstatném a při nepodstatném porušení  povinností ze smlouvy. Tuto problematiku konkrétně řeší § 2106 NOZ:

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

                (2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

                (3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 (tedy jako při nepodstatném porušení povinností).  

Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti o němž strana porušující smlouvu  věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala (§ 2002 odst. 1 NOZ).

Dle aktuální soudní rozhodovací praxe lze od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu věci po opětovném výskytu téže vady po jejích předchozích dvou opravách. Nárok na opravu věci určitě máte. V případě, že tak prodávající učinit odmítne, můžete se ze svým podnětem obrátit na Českou obchodní inspekci. Pokud by se vada věci znovu opakovala, máte práv na odstoupení od smlouvy. To můžete požadovat již nyní, avšak prodávající není povinen Vaší žádosti vyhovět.

V případě odstoupení od smlouvy si dovolujeme upozornit, že dochází k zániku smluvního vztahu a strany jsou si povinny vrátit plnění, tj. Vy danou věc a prodávající peníze. Pakliže by prodávající peníze nevrátil, máte právo je vymáhat soudně. Faktickému podání návrhu k soudu by však měla předcházet předžalobní upomínka, zaslaná min. 7 kalendářních dní před podáním žaloby. Podrobnější informace o postupu v situaci, kdy dlužník (zde prodávající) neplatí, naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/veritel/pujcil-jsem/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.4.2015