Patří regulační poplatek mezi přednostní pohledávky?

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,

dívala jsem se na stránce o exekucích, že dluhy na zdravotním pojištění patří mezi ty přednostní pohledávky, takže se na ně dá strhávat z platu víc peněz, týká se to také dluhu u nemocnice na regulačním poplatku? Musí se vlastně tyhle poplatky platit, když už jsou zrušené, ale ten dluh vzniknul loni?

Děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,

placení regulačních poplatků v nemocnici bylo stanoveno zákonem, takže skutečnost, že se už v současnosti neplatí, nemá na existenci dluhu  z dob, kdy platil, žádný vliv

Ačkoliv poplatek souvisí s oblastí zdravotnictví, přednostní pohledávkou není – přednostní pohledávky jsou upraveny v Občanském soudním řádu v §279. Mezi přednostní pohledávky patří např. pohledávka na výživném, pohledávka vůči státu (dluh na zdravotním či sociálním pojištění, nedoplatky na daních), náhrady škody způsobené ublížením na zdraví aj. Regulační poplatky však ne.

Co se týče rozsah možných srážek ze mzdy, ten stanovuje zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále „OSŘ“). Tento zákon určuje, že srážky se provádějí z čisté mzdy. Zákon dále vymezuje které náležitosti tvoří čistou mzdu. Pak se podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) vypočte základní nezabavitelná částka, která se odečte od čisté mzdy. Zbylá částka se poté dělí třemi, tj. na třetiny.

Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky (mezi které patří i pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění) se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.

Z uvedeného plyne, že zákon stanovuje přesný výpočet částky, kterou je možné strhávat ze mzdy a tudíž ani v případě přednostní pohledávky není možné strhávat víc, než zákon umožňuje (i když je to více než u nepřednostních).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 14.6.2014