Placení úroků za dobu do vyhlášení úpadku a povolení oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, povolení oddlužení trvalo v mém případě 14 měsíců. V tomto období mi věřitelé udělily pokuty a úroky přesahující částku 80 000 Kč. Insolvenční správce nechce situaci řešit. Jak mám postupovat?

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu jsme pochopili, že od podání návrhu na povolení oddlužení do jeho povolení uplynulo 14 měsíců. Věřitelé však za tuto dobu vyžadují navýšení svých pohledávek o pokuty a úroky z prodlení.

V tuto chvíli je důležité zjistit, zda na tento požadavek mají věřitelé právo.

Dle § 170 Insolvenčního zákona platí:

„V insolvenčním řízení se neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak,

a) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí,

b) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku,

c) pohledávky věřitelů z darovacích smluv,

d) mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku,

e) smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku,

f) náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.“

Z tohoto paragrafu vyplývá, že vliv na oprávněnost nároku věřitelů má více skutečností. Jednak je to podmínka, že se musí jednat o přihlášené věřitele, dále, že úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení musely přirůst ještě před vyhlášením úpadku (obdobně smluvní pokuta).

Dále, jak vyplývá z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13.2.2009, sp.zn. KSPA 48 INS 1646/2008, 1 VSPH 275/2008-B,  chce-li věřitel dosáhnout toho, aby v insolvenčním řízení byly vedle dlužné jistiny uspokojovány i jeho pohledávky představující příslušenství jistiny (úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení či náklady spojené s uplatněním pohledávky), které vznikly do rozhodnutí o úpadku, musí takové jednotlivé nároky výslovně uplatnit včasnou přihláškou. Tomu odpovídají povinné náležitosti přihlášky vymezené co do údaje o výši pohledávky v § 21 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení. Dodatečné uplatnění příslušenství již přihlášené jistiny pohledávky proto není změnou výše přihlášené pohledávky dle § 192 odst. 2 IZ, ale přihláškou nové pohledávky (pohledávky konkrétního příslušenství), jež je dle § 173 odst. 1 IZ včasná, jen je-li podána ve lhůtě k podávání přihlášek stanovené v rozhodnutí o úpadku.

Vliv má tedy také to, jestli věřitelé tyto nároky včas uplatnili přihláškou.

Doporučujeme proto ověřit, zda věřitelé splnili všechny uvedené podmínky a v případě pochybností o jejich nároku písemně kontaktovat jak insolvenčního správce, tak poslat toto na vědomí i soudu. Dále můžete pohledávku tzv. popřít. Konkrétní kroky v případě popření však doporučujeme řešit během osobní návštěvy v některé z bezplatných poraden, kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 1.7.2014