Postižení účtu manžela povinného

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,
byl mi zablokován bankovní účet z důvodu exekuce manžela, která však byla započata před 1.1.2013 a před vstupem do manželského svazku. Prosím Vás o radu, jak postupovat a jak se lze blokaci účtu bránit. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve se zastavíme u Vámi zmiňované skutečnosti, že dotčené exekuční řízení bylo zahájeno před 1. lednem 2013. V tomto směru se legislativa od loňského roku posunula. V roce 2013 bylo Nejvyšším soudem dovozeno, že postižení mzdy a účtu manžela povinného v rámci exekuce, která byla zahájena před rokem 2013 je nepřípustná (neřešíme nyní další podmínky, které je u této formy exekuce nutné splnit). Od 1. ledna 2014 však vstoupil v účinnost zákon č. 303/2013 Sb, kterým  se  mění  některé  zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ze kterého mj. vyplývá, že: „Exekuční  příkaz  vydaný po dni nabytí účinnosti zákona č. 396/2012 Sb. v řízeních zahájených před nabytím účinnosti zákona č. 396/2012 Sb. se  řídí  zákonem  č.  120/2001  Sb.,  ve  znění  účinném po dni nabyt  účinnosti zákona č. 396/2012 Sb.“

Jednoduše řečeno – nyní již není stěžejní, kdy byla zahájena exekuce, ale kdy byl vydán exekuční příkaz. Pokud by se tedy jednalo o situaci, kdy k zahájení řízení došlo před rokem 2013, exekuční příkaz však byl vydán např. v lednu 2014, exekuci na účet manžela povinného by bylo možné zahájit, pakliže by ovšem byly splněny další podmínky, uvedené v § 262a odst. 2 občanského soudního řádu, který tuto formu exekuce upravuje. Zde přikládáme jeho znění: „Výkon  rozhodnutí  srážkami  ze  mzdy  nebo  jiného příjmu manžela povinného,  přikázáním  pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu,  přikázáním  jiné  peněžité  pohledávky  manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li  o  vydobytí  dluhu,  který  patří  do společného jmění manželů. Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně.“

Ve svém dotaze uvádíte, že exekuce Vašeho manžela byla zahájena před uzavřením Vašeho manželství. Z logiky věci lze tedy dovozovat, že jeho dluh vznikl před uzavřením manželství, tudíž není součástí společného jmění manželů, což je mj. jeden ze základních předpokladů postižení mzdy a účtu manžela povinného.

Ve Vaší situaci se nejprve můžete obrátit na exekutora a zkusit ho „po dobrém“ požádat o zrušení exekučního příkazu, na základě kterého byl postižen Váš účet, současně bude potřeba poukázat na datum vzniku dluhu (tyto informace by měl mít Váš manžel, případně je lze nalézt v soudním či exekučním spise) a datum Vašeho sňatku. V případě že exekutor nebude na Vaši žádost reagovat,  můžete přistoupit k podání návrhu na částečné  zastavení exekuce, co do rozsahu postižení Vašeho účtu. Vzor návrhu na zastavení exekuce,  který je potřeba si upravit dle Vaší situace,  naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

V případě potřeby můžete koncept návrhu na částečné zastavení exekuce zkonzultovat v některé z poraden, které nabízejí dluhové poradenství. Kontakty jsou k dispozici zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 31.3.2014