Povinnost rodičů platit za komunální odpad za dítě

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

zjistila jsem, že za mě rodiče asi neplatili komunální odpad, musím to doplatit já nebo je to jejich povinnost?

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

v této situaci záleží na tom, jaký právní předpis obec k závazné vyhlášce použila. Má 2 možnosti:

1) Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. § 17a stanoví, že poplatníkem za komunální odpad je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Tento zákon dále stanoví, že plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. V tomto případě tedy za Váš dluh na komunitním odpadu odpovídá vlastník nemovitosti, což mohou být buď vaši rodiče (jsou-li majiteli nemovitosti, kterou obýváte), nebo pronajímatel.

2) Předpis č. 565/1990 Sb. Zákon České národní rady o místních poplatcích stanoví, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů hradí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Dále stanoví, že za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Z předchozího vyplývá, že pokud ani vlastník nemovitosti, ani zástupně jedna osoba ze společné domácnosti to za Vás nehradí, dluh na komunálním odpadu jde tedy za Vámi.

Pravděpodobně byste se měla obrátit na obecní úřad příslušné obce a zjistit si svou situaci a především, dle jakého zákona se řídí obecná vyhláška obce o komunálním odpadu. Upozorňujeme, že obec si může v každém případě účtovat poplatky z prodlení, tudíž je užitečné řešit danou situaci co nejdříve, aby poplatky nevzrůstaly.

Také je důležitý Váš věk – neuvádíte, zda se jedná o období, kdy jste byla ještě nezletilá nebo ne.

Dle zákona o místních poplatcích totiž platí (od 1.7. 2012), že:

§ 12

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Nicméně to neznamená, že by obecní úřad případně nemohl poplatek vymáhat i po Vás.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 29.12.2015