Promlčení a exekuce

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,

včera  jsem obdržela vyrozumění o zahájení exekuce od soudního exekutora. Pohledávka oprávněného  byla splatná již v prosinci 1995, těsně před mým odchodem do starobního důchodu. Poté probíhal obchodní spor u soudu, který skončil v květnu 2005 pravomocným rozhodnutím. Důležité je dodat, že soudy posoudily vztah mezi podnikateli podle obchodního zákoníku, takže k promlčení soudem přiznaných pohledávek došlo již v srpnu 2006( § 408 obchodního zákoníku) a návrh na exekuci byl podán až v červenci 2013 Jsem právní laik a tak bych se chtěla zeptat jak mám zformulovat návrh na zastavení exekuce a návrh na odklad exekuce. Prosím o zaslání nějakých vzorů. Děkuji za brzkou odpověď a jsem s pozdravem.

Odpověď:

Dobrý den,

v situaci, kdy jste již obdržela vyrozumění o zahájení exekuce, je pozdě řešit případné promlčení Vašeho původního závazku. Vycházíme-li z toho, že závazky mohou být po určité době promlčeny, přičemž délka promlčecí doby se liší dle typu závazků, je nutné případné promlčení původního závazku namítat již v tzv. nalézacím řízení – nejčastěji v soudním řízení. Pokud není námitka promlčení uplatněna včas, může soud vydat rozhodnutí, na základě kterého vznikne dlužníkovi povinnost uhradit již promlčený závazek. V situaci, kdy by dlužník včas námitku promlčení vznesl, je soud povinen promlčení akceptovat a řízení zastavit.

Vydané soudní rozhodnutí pro věřitele představuje exekuční titul (předpokladem je, že soudní rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné, tj. nabylo právní moci a vymáhaná částka nebyla ve stanovené lhůtě uhrazena), na základě kterého je věřitel oprávněn v následujících 10 letech zahájit exekuci.

Pokud soud vydal rozhodnutí, které nabylo pravomocnosti a vykonatelnosti, nic nebrání věřiteli, aby nyní zahájil exekuci. Zároveň nelze namítat ani promlčení exekučního titulu, jelikož exekuce byla zahájena dříve než uplynulo 10 let od pravomocného rozhodnutí soudu. Je proto nanejvýš pravděpodobné, že námitka promlčení, resp. Váš návrh na zastavení z důvodu promlčení závazku by nyní nebyl úspěšný. Určitě by bylo vhodné nahlédnout do spisu a zjistit, zda Vám bylo řádně doručováno (doporučujeme zkonzultovat v některé bezplatné poradně, neboť legislativní úprava doručování se v minulých letech měnila) . V případě, že by doručováno řádně nebylo, opět se můžete bránit návrhem na zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce by také přicházel v úvahu, pokud by výtěžek z exekuce nepokryl náklady exekuce- jedná se o tzv. zastavení exekuce pro nemajetnost. Celkový výčet důvodů na základě kterých lze zastavit exekuci naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/

Zmiňujete také odklad exekuce. Jedná se o jednu z forem možné obrany proti exekuci, která má však pouze dočasný charakter. Návrh na odklad exekuce lze použít v situaci, kdy se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Více informací k odkladu exekuce najdete na výše uvedeném odkazu.

Vzor návrhu na zastavení naleznete např. zde http://www.iure.org/14/89/vzory-podani-watchdog-exekuci. Zároveň je důležité, že návrh na zastavení či odklad exekuce se zasílá pověřenému exekutorovi nikoliv soudu (tak tomu bylo dříve). Pro úplnost dodáváme, že vzor návrhu na odklad exekuce má podobnou strukturu.

Můžete se také obrátit na některou z poraden, která postuje poradenství v oblasti dluhů, s žádostí o pomoc při sestavení návrhu na zastavení či odklad exekuce. Kontakty naleznete na stránkách našeho Dluhového labyrintu v sekci „kam pro radu“.

V případě, kdy neshledáte důvod pro podání návrhu na zastavení či odklad exekuce, bude potřeba začít s exekutorem jednat o způsobu úhrady Vašeho závazku.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 30. 9. 2013