Sloučení exekucí a jejich zastavení pro nemajetnost

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,žádám vás tímto o radu ohledně exekucí,jsem na úřádu práce bez nároku na podporu,manželka je na rodičovské dovolené máme tři děti ve věku 8,6,a 8 měsíců.Celkový příjem naší rodiny je 15000,-(z toho platíme nájem,alektřinu,vodu asi 8500,-).Proti manželce je vedeno 10 exekucí v celkové výši cca 400 tisíc,všichni chtějí splátky najednou,splácíme 500,. na každou exekuci,ale skáčí tam úroky a exekutoři dále vyhrožují,nemáme žádný movitý ani nemovitý majetek,vyhrožují,že zabaví věci i dětem.Žádám vás tímto o radu jak máme dále postupovat,kam se obrátit o pomoc.Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

z Vámi poskytnutých informací dovozujeme, že jediným příjmem Vaší rodiny jsou sociální dávky. Lze předpokládat, že Vaše manželka pobírá rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, možná příspěvek na bydlení  a dávky pomoci v hmotné nouze.

Pokud tomu tak opravdu je, lze říci, že žádná z výše uvedených dávek není exekučně postižitelná, resp. rodičovský příspěvek primárně ano, ale vzhledem k výši nezbavitelné částky ho postihnout nelze, více viz http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/srazky-ze-mzdy/ Současně zmiňujete, že nemáte další majetek.

V situaci, kdy má Vaše manželka několik exekucí, bylo by vhodné zjistit, zda lze některé z nich sloučit. U exekucí zahájených do roku 2013 je možné jejich spojení pouze na základě žádosti povinného (Vaše manželky), přičemž exekuce lze sloužit, pokud je v dotčeném řízení stejný dlužník, exekutor, věřitel a jedná se o stejnou věc (např. pokuty za jízdy „načerno“). Smyslem sloučení je především ponížení nákladů exekučního řízení, ty by se poté, co by ke sloučení došlo, hradily pouze jednou (dluh, úroky a náklady soudního řízení se však nadále hradí u každého dluhu). U exekucí zahájených po 1. lednu 2013 lze za určitých podmínek exekuce slučovat automaticky. Domníváme se, že otázku sloučení exekucí by bylo vhodné zkonzultovat v některé z občanských poraden, jejich seznam včetně kontaktů naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz

V případě, kdy exekutorovi splácíte částku 500 Kč, máte právo požádat věřitele, aby nařídil exekutorovi, že má Vaše splátky primárně použít na jistinu. V praxi s tímto požadavkem většinou nebývá problém. Žádost je potřeba napsat písemně, kopii si ponechat, zaslat doporučeně ideálně s dodejkou.

V neposlední řadě by bylo vhodné exekutorům doložit Vaše majetkové poměry, tím byste mohli utlumit jejich snahu Vás „navštívit“.Současně by bylo vhodné preventivně doložit u věcí dětí např. to, že je získaly darem (lze písemnou svědeckou výpovědí, darovací smlouvou). Podotýkáme, že exekučně lze postihnout pouze majetek povinného a za určitých podmínek také majetek ve společném jmění manželů. Na věci dětí by se exekuce tedy vztahovat neměla. V krajním případě by bylo potřeba podat žádost o vyškrtnutí věcí ze soupisu, ale to již patrně předbíháme.

Z druhé strany, případná „návštěva“ exekutor a tzv. nulový soupis věcí (tedy, že nemáte majetek, který by bylo možné exekuovat) by Vám paradoxně mohl pomoci při podání žádosti o zastavení exekuce pro nemajetnost. K zastavení exekuce z tohoto důvodu dochází na návrh buď povinného nebo věřitele, pakliže lze očekávat, že výtěžek z exekuce nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce. V praxi se však setkáváme s tím, že  soudy pro to, aby vyhověli návrhu na zastavení exekuce z tohoto důvodu, požadují doložit mimo výše příjmu také to, že exekutor již majetkové poměry prošetřil a neshledal nic, co by bylo možné zpeněžit. V zákoně tuto podmínku nenajdete, v praxi je však častá. To však nutně neznamená, že by nemohlo dojít k zastavení exekuce i bez „návštěvy“ exekutora. Pro úplnost dodáváme, že případný soupis exekutora lze alespoň částečně nahradit  písemnou zprávou pracovníků úřadu práce, kteří u Vás provedli místní šetření za účelem přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi, bylo by možné doložit tento dokument – opět by se zvyšovaly šance na zastavení exekuce. Podání tohoto návrhu lze opět zkonzultovat v některé z občanských poraden. Vzor lze nalézt zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.2.2015