Smluvní pokuta

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, v březnu mi půjčila jedna paní 5000 Kč. Měla jsem jí to vrátit teď do konce května, jenže jsem na to zapomněla, protože jsem byla v nemocnici. Ona po mě chce kromě těch 5000 Kč ještě 3000 Kč jako smluvní pokutu. Je pravda, že jsem jí to s tou pokutou podepsala, ale mě vážně nenapadlo, že to nezaplatím. Můžu se z toho ještě nějak dostat, když jsem za to vlastně nemohla? Ten pobyt v nemocnici byl akutní, nic plánovaného. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

můžete se pokusit o jednání s věřitelkou s vysvětlením, že do prodlení jste se dostala kvůli Vašemu pobytu v nemocnici. Vhodným by se jevilo i splacení dlužné částky. V každém případě věřitelka na smluvní pokutu nárok má, byla-li ujednána. Toto upravuje zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále „NOZ“) v § 2048:

Ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.

Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh, který byl smluvní pokutou utvrzený. Jinou otázkou však je posouzení její výše. Tam je možné se obrátit na soud v souladu s § 2051 NOZ:

Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody, vznikne-li na ni později právo, je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty.

Smluvní pokuta, jejíž výše výrazně převyšuje výši skutečně vzniklé škody, je nepřiměřená a pro rozpor s dobrými mravy neplatná. Při posouzení přiměřenosti smluvní pokuty soud přihlíží zejména k jejímu účelu, k okolnostem, za nichž byla sjednána, k charakteru, příp. hodnotě zajištěného závazku, ke vzájemnému poměru hodnoty hlavního závazku a smluvní pokuty apod.. Přiměřenost výše smluvní pokuty je třeba posuzovat z pohledu zajištěné povinnosti (Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, 26 Cdo 203/2014).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 13.6.2014