Uspokojení zajištěných a nezajištěných věřitelů

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,

v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře jsou zajištění věřitelé uspokojováni pouze do výše zpeněžení zástavy.

§ 398 IZ
(3) Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky29). Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

Tomuto ovšem odporuje

§ 167 IZ
(3) Je-li podle znaleckého posudku vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku hodnota zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky, považuje se pohledávka co do takto zjištěného rozdílu za pohledávku nezajištěnou; pohledávky dalších zajištěných věřitelů s pozdějším pořadím se v takovém případě považují za nezajištěné v plném rozsahu. Podle věty první se postupuje, dokud nedojde ke zpeněžení zajištění.

Jaká je tedy skutečnost? Bojím se, abych se vešel do splátkového kalendáře…

Děkuji a přeji hezký den

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve se chceme omluvit za zpoždění, které nastalo při vyřízení Vašeho dotazu. Váš dotaz jsme konzultovali s insolvenčním správcem, který nám následně odpověděl takto:

§ 167 odst. 3 IZ má vliv pouze na hlasovací práva věřitelů na schůzi věřitelů, ale v praxi není využíván, resp. v praxi je využíván pouze u velkých insolvencí, protože není zpracováván znalecký posudek před schůzi věřitelů, dle kterého by bylo možno toto stanovit (nelze použít znalecký posudek předložený dlužníkem). Uvedené ustanovení nemá vliv na případné uspokojení věřitelů ze zpeněžení zástavy.

Příklad aplikace:
Předmět zástavy je oceněn v insolvenčním řízení na 1 mil. Kč – na předmět zástavy jsou uplatněny dvě zajištěné pohledávky, každá za 1 mil. Kč. Věřitel první v pořadí je považován pro účely hlasování za zajištěného, věřitel druhý v pořadí za nezajištěného. Nemovitost se prodá za 1,5 mil. Kč – první v pořadí je uspokojen zcela ze zástavy, druhý v pořadí dostává 0,5 mil. Kč ze zástavy – tzn. ani při aplikaci 167 odst. 3 neztrácí své právo na uspokojení ze zajištění.

Bohužel, vzhledem k absenci blíže uvedených informací Vám nejsme schopni odpovědět, zda se do splátkového kalendáře „vejdete“ či ne. Nicméně v případě zajištěných věřitelů by nemělo být jejich postavení ohroženo (měli by být uspokojeni ze zástavy), což fakticky znamená, že by mělo „zbýt“ ve splátkovém kalendáři na nezajištěné věřitele.

V případě potřeby svůj dotaz můžete upřesnit nebo osobně navštívit některou z poraden poskytujících dluhové poradenství viz http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 27.10.2015