Vyjádření nesouhlasu vůči věřitelům

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,

v jedné z Vašich odpovědí jste uvedl(a), …“že je na místě, aby ten z manželů, který dluh nepodepsal, co nejdříve (dle zákona bez zbytečného odkladu) oznámil věřiteli, že daný závazek vznikl bez jeho vědomí, že s ním nesouhlasí a že tímto způsobem vyjadřuje nesouhlas ve smyslu § 732 nového občanského zákoníku.“

Jednalo se o případ uvedený na Vašich stránách, který hovořil o úvěru vzníklém za doby trvání manželství (jeste v roce 2013), kdy jeden z partnerů uzavřel v bance smlouvu o úvěru a druhý z partnerů o tom nevěděl, protože v té době již žili odděleně.

Ráda bych se zeptala, jak postupovat v případě, že druhý z partnerů věřitele nezná a ví pouze o existenci úvěru a výši jeho měsíční splátky? Lze podat nesouhlas na neznámého věřitele? A pokud ano, tak k jaké instituci (policii, OSPOD, soud,…)? Momentálně totiž probíhá soudní řízení o výkonu rodičovské zodpovědnosti.

Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

tzv. vyjádření nesouhlasu, o kterém jsme se již v předchozích odpovědích zmiňovali, je na místě provést v situaci, kdy jednomu z manželů vznikly předluhy a) před manželstvím b) za trvání manželství avšak bez souhlasu a vědomí druhého z manželů.

Vyjádření nesouhlasu je však potřeba adresovat přímo konkrétnímu věřiteli a v případě, kdy je dluh ve fázi exekuce, také pověřenému exekutorovi. Vyjádření nesouhlasu vůči neznámému věřiteli bohužel na rozdíl od trestního oznámení na neznámého pachatele nelze.

V situaci, kdy Vám manžel odmítá sdělit jméno věřitele, můžete ho upozornit, že oba manželé mají dle  § 688 občanského zákoníku právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech a stavu svého jmění , jakož i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech. Zde by se dle našeho názoru dalo zařadit i poskytnutí informací o existujících věřitelích. 

Pokud jeden z manželů tuto povinnost neplní, může druhý z manželů její plnění vymáhat prostřednictvím soudu. Jinými slovy – pokud Váš manžel na Vaši žádost nebude reagovat, můžete mu zaslat písemnou výzvu (doporučeně s dodejkou, kopii si ponechat) a v ní ho zároveň upozornit, že v případě, kdy Vám  jméno věřitele nesdělí, budete nucena se obrátit na soud. Žalobu k soudu však nelze podat dřív než 7 dnů od odeslání předžalobní výzvy. V případě, kdy byste předžalobní výzvu prokazatelně neodeslala, vystavujete se riziku, že Vám dá soud uhradit náklady řízení, bez ohledu na to, zda Vám soud vyhoví či ne. V případě potřeby můžete případné podání žaloby zkonzultovat v některé z občanských poraden. Jejich seznam včetně kontaktů naleznete zde:

Pro úplnost dodáváme, že v případě kdy by se dluhy Vašeho manžela již nacházely v soudní či exekuční fázi, můžete se obrátit na soud,v jehož obvodu Váš manžel žije a požádat předsedu soudu o povolení nahlédnout do spisů vedených na manželovo jméno. I když nejste sama spoludlužník, můžete argumentovat Vašim oprávněným zájmem – je pro Vás důležité získat informace o dluzích manžela kvůli Vaší ochraně (takto nemůžete vyjádřit svůj nesouhlas s existencí závazků ) a také chcete chránit před dluhy Vaše nezletilé dítě.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 10.11.2014