Vymáhání dluhu po spoludlužníkovi

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
s bývalým přítelem jsme koupili chalupu. Koupi jsme pokryli částečně ze společně naspořených peněz a částečně ze 2 úvěrů ze stavebního spoření. Já jsem svůj úvěr doplatila již před 3 roky jednorázově, bývalý přítel již přibližně 3 roky neplatí
a já, jako spoludlužník, musím platit jeho úvěr za něj. Splácím úvěr ve splátkách
1650,-Kč měsíčně, k vyrovnání dluhu zbývá ještě cca 59 000,-Kč.
Předesílám ještě, že chalupu nelze prodat, na polovině, kterou vlastní můj bývalý přítel, visí několik exekucí, dokonce je vyhlášena dražba poloviny nemovitosti. Do dražby jsem se nepřihlásila, vzhledem k chátrajícímu stavu nemovitosti a také nemám dosti finančních prostředků.
Můj dotaz se týká úvěru, který splácím za spoludlužníka. Mohu na spoludlužníka
podat žalobu, i když ještě není dluh doplacen? Nebo je nejdříve potřeba dluh zaplatit a potom teprve vše dát k soudu? Od kdy běží u tohoto případu promlčecí lhůta? Stačí jako důkazy výpisy ze stavební spořitelny o měsíčním splácení úvěru, kde jsem jako spoludlužník? Je lépe obrátit se na právníka v celé záležitosti nebo bych žalobu mohla sama napsat a doložit důkazními materiály?
Moc děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

z Vámi uváděných informací si dovolujeme odvodit, že u druhého úvěru ze stavebního spoření jste spoludlužníkem bývalého přítele, který za úhradu úvěru odpovídá „společně a nerozdílně“. Spoludlužníci totiž mohou odpovídat dle starého občanského zákoníku právě společně a nerozdílně, nebo dohodou vyjadřující podíl jejich odpovědnosti, např. do výše 30 % úvěru apod. V praxi se však mnohem častěji setkáme s první nastíněnou variantou.

Jestliže jste neuzavřeli dohodu o výši poměru odpovědnosti za závazky, je potřeba vycházet z § 511 zákona č. 40/1964 Sb. starého občanského zákoníku, který upravuje vztahy a odpovědnost spoludlužníků. Vychází se zde z toho, že by měli plnit rovným dílem. Pokud se tak neděje, může ten z dlužníků, který platí více (v rámci vnitřní odpovědnost spoludlužníků), požadovat, aby mu tento „přeplatek“ v rámci tzv. regresivní náhrady uhradil druhý spoludlužník. Pokud úvěr splácíte sama, vznikl Vám nárok na regresi, tj. na úhradu Vašeho přeplatku. Odpověď na Vaši první otázku tedy zní, ano. Žalobu podat můžete pokud je zřetelné, že jste již „přeplatila“ svoji polovinu. Zároveň je nutné si „ohlídat“ případné promlčení. Nárok regresi (přeplatek) se promlčuje v obecné promlčecí lhůtě 3let (na úvěr samotný se sice vztahuje 4letá promlčecí doba, vztahy mezi spoludlužníky však spadají do režimu občanského zákoníku, kde obecná promlčecí doba činí 3 roky). Počátek promlčecí doby běží u plnění závazku ode dne splatnosti. U práva na dílčí plnění běží promlčecí doba pro každé dílčí plnění samostatně tzn. že každá splátka má svoji promlčecí dobu. Je tedy možné, že budete vymáhat svůj dluh např. na dvakrát, právě kvůli riziku promlčení jednotlivých splátek. V situaci, kdy část úvěru nebyla ještě uhrazena, lze vymáhat tu část dluhu, kterou jste již uhradila.

Vymáhat celou částku najednou, lze v případě, kdy dojde k tzv. zesplatnění ze strany věřitele. Jedná se o tzv. „ztrátu výhody splátek“. Fakticky to znamená, že dlužník řádně neplatí splátky a věřitel má právo, pokud je ztráta výhody splátek sjednána ve smlouvě, vymáhat svoji pohledávku celou. Což patrně není Váš případ, jelikož splácíte v pravidelných splátkách.

Před případným podáním návrhu k soudu, je potřeba spoludlužníkovi zaslat předžalobní výzvu, ve kterém ho vyzvete ve stanovené lhůtě k úhradě zaplacené částky úvěru. Předžalobní výzvu je potřeba zaslat nejméně 7 dnů před podáním návrhu k soudu na Vámi poslední známou adresu spoludlužníka. Zdůrazňujeme, že nejste odpovědná za doručení výzvy. Vy byste měla být „pouze“ schopna soudu doložit, že jste tuto výzvu odeslala. Tzn. udělat si její kopii, zaslat doporučeně (ideálně s dodejkou). Je na místě dodat, že v případě kdy byste výzvu neposlala, vystavujete se riziku, že soud Vám uloží k zaplacení náklady řízení a to i v situace, kdy by rozhodl ve Váš prospěch.

Ohledně důkazů platí, že soud „nezajímá“ co se stalo, ale co jsou účastníci schopni prokázat. Jinými slovy – měla byste být schopna doložit vše, co do návrhu budete psát. Pokud budete uvádět, že pravidelně splácíte, tak bude na míst doložit výpisy z účtu, jakmile uvedete, že jste zaslala předžalobní výzvu, je nutné doložit její kopii. U důkazů o platbě se domníváme, že kopie výpisů by měly stačit.

Zajímalo Vás také, zda mít v tomto řízení právního zástupce. Rozhodnutí je samozřejmě na Vás, nicméně většina dluhových poraden je schopna Vám poskytnout vzor návrhu k soudu, vysvětlit jeho sestavení a následně je možná kontrola již hotového návrhu. Z naší zkušenosti můžeme řícit, že většina klientů si tento typ návrhu zvládne připravit sama. Obvykle si také „šetří“ své prostředky na případné vymáhání dluhu v exekuci či výkonu rozhodnutí, který přichází na řadu, pokud dlužník dluh neuhradí ani poté, co mu tuto povinnost uložil soud.

Seznam dluhových poraden, kam se můžete obrátit s žádostí o osobní konzultaci naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/ Seznam právníků včetně jejich zaměření naleznete zde: http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/search.aspx

Pro úplnost dodáváme, že obdobným způsobem lze postupovat, pokud došlo k přeplacení Vašeho „podílu“ i u prvního úvěru. V neposlední řadě je vhodné pravidelně ( cca. 1x za měsíc) sledovat prostřednictvím insolvenčního rejstříku, zda Váš bývalý přítel nepodal návrh na povolení oddlužení. V případě že by se tak stalo, je důležité nenechat si uplynout lhůtu pro přihlášení Vašich pohledávek. Kdyby Vám lhůta uplynula a oddlužení bývalého přítele proběhlo, nemohla byste již v budoucnu po něm požadovat úhradu Vaší pohledávky (tj. toho, co byste po něm vymáhala nyní).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.2.2014