Vymáhání dluhu bez písemných důkazů?

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,ráda bych se zeptala, jakým způsobem mohu vymáhat dluh u člověka, který si ode mne „koupil“ zájezd v hodnotě 5 tisíc Kč s tím, že mi peníze zaplatí ihned jak to jen půjde a dosud svůj dluh nezaplatil. Prý na to nemá. Na jeho plat je již uvalena exekuce, ale pro jiný případ. Bohužel jsem byla natolik důvěřivá, že jsem si nenechala podepsat žádný doklad a mám pouze jeho slib a utvrzování o zaplacení v podobě SMS zpráv nebo facebookové korespondenci.
Děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu nevyplývá přesnější povaha smluvního vztahu mezi Vámi a dlužníkem ani to, kdy přesně dluh vznikl, což může mít vliv na některé aspekty vymáhání pohledávky, které zmíníme.

Pro Vaši vyšší právní jistotu v případném budoucím vymáhání pohledávky bude na místě se pokusit opatřit od dlužníka uznání dluhu, tj. písemné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, dluh vůči Vám uznává.

Pro úplnost dodáváme, že v případě získání uznání dluhu zároveň získáte desetiletou promlčecí dobu, přičemž obecná promlčecí doba v oblasti vymáhání pohledávek mezi fyzickými osobami činí tři roky. Z Vašeho dotazu usuzujeme, že tomu pravděpodobně tak je, ale pokud ne, svůj dotaz prosím upřesněte, abychom Vám mohli poskytnout správné informace. Promlčecí doba začíná běžet od dne, kdy právo (zde právo obrátit se na soud) mohlo být vykonáno poprvé. Tzn. ode dne, kdy měl dlužník zaplatit a nezaplatil. Pokud je sjednáno placení dluhu ve splátkách, má každá splátka svůj běh promlčecí doby tj. promlčení začíná běžet následující den po splatnosti jednotlivé splátky. Uplynutí promlčecí doby neznamená, že se již nesmíte na soud obrátit. Pokud by však dlužník podal námitku promlčení, soud by řízení zastavil.

V případě, kdy by se Vám výše popsané uznání dluhu nepodařilo získat, neznamená to, že byste nemohla svoji pohledávku vymáhat, pouze byste měla náročnější pozici co do prokazování (navrhovala byste svědecké výpovědi, pokud by jste věděla o nějakých svědcích – např. někdo, kdo se zájezdu také účastnil apod., někdo z cestovní kanceláře apod., přiložila kopii původní cestovní smlouvy apod.). Využít by pravděpodobně šlo i komunikaci z facebooku či smsky, nelze vyloučit, že by k nim soud jako k důkazům přihlédl.

Poté co byste shromáždila dostatek důkazů, je na místě zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu, ve kterém byste ho upozornila na existenci jeho závazku vůči Vám a sdělila mu, na jaký účet má peníze zaslat nebo aby se ozval s nabídnout splátkového kalendáře. Zároveň by bylo vhodné na závěr předžalobní výzvy dlužníka upozornit, že v případě kdy nebude činit žádné kroky, budete nucena se obrátit na soud. Předžalobní výzvu je nejlepší zaslat doporučeně s dodejkou na Vám poslední známou adresu dlužníka. Tato výzva by neměla být poslána později než 7 kalendářních dnů před podáním návrhu k soudu.

Možná vás napadá, jaký to má smysl, pokud dlužník nekomunikuje. Zde si dovolujeme upozornit, že v případě, kdy byste výzvu nezaslala, vystavujete se riziku, že soud rozhodne, že máte uhradit náklady řízení a to i v případě, kdy by rozhodl ve váš prospěch viz § 142a občanského soudního řádu.

Pokud by soud rozhodl (jestliže by situace dospěla až do této fáze) ve Váš prospěch, získala byste exekuční titul, na jehož základě byste mohla začít vymáhat svoji pohledávku prostřednictvím soudního exekutora nebo výkonu rozhodnutí (ten provádí zaměstnanci soudu). Je ovšem pravda, že má-li dlužník ještě další exekuce, zařadila byste se se svou pohledávkou do „fronty“ za dříve nařízené exekuce.

Dále by také bylo dobré pravidelně sledovat, zda Váš dlužník nevstoupil do insolvenčního řízení. Pokud by tak učinil, bylo by potřeba přihlásit Vaši pohledávku do insolvenčního řízení. V opačném případě byste jinak mohla ztratit do budoucna možnost po něm peníze vymáhat (tj. pokud by insolvence probíhala v pořádku a vy byste dotčenou lhůtu „nestihla“).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 25.4.2014