Vymáhání pohledávky ručitele

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Jako ručitel jsem musel uhradit dluh za dlužníka u stavební spořitelny. Jak mám nyní postupovat, abych mnou uhrazený dluh dostal od dlužníka zpět. Zatím na mé výzvy k uhrazení dluhu nereaguje a ani jiná dohoda s nim není možná.

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, kdy dlužník neplní svou povinnost dobrovolně a není ochoten se s Vámi dohodnout na dalším způsobu plnění, máte právo se z pozice ručitele, který plnil za dlužníka, obrátit na soud a domáhat vydání soudního rozhodnutí, ze kterého by vyplývalo, že dlužník je povinen Vám dlužnou částku uhradit do určitého data. Pakliže by toto nesplnil a zároveň nepodal proti rozhodnutí soudu opravný prostředek (odvolání), získáte nejprve pravomocný (rozhodnutí nabylo právní moci – tj. žádná ze stran se neodvolala) a vykonatelný (dlužník nesplnil v soudem stanovené lhůtě svoji povinnost) exekuční titul, na jehož základě můžete v následujících 10 letech zahájit na dlužníka exekuci.

Předtím, než byste podal k soudu návrh, je na místě dlužníkovi zaslat písemnou předžalobní výzvu. Tuto výzvu byste měl zaslat nejpozději 7 dnů před podáním návrhu k soudu. Pokud byste tak neučinil, vystavujete se riziku, že soud rozhodne, že jste povinen uhradit náklady soudního řízení, a to i v případě, kdy byste měl ve sporu úspěch. Podotýkáme, že nejste odpovědný za doručení této výzvy (máte ji podle zákona poslat na poslední známou dlužníkovu adresu). Je však vhodné ji zaslat doporučeně s dodejkou a kopii si ponechat. Budete totiž soudu prokazovat, že jste ji skutečně zaslal.

Dále je potřeba si ověřit, zda není Vaše pohledávka promlčená. Obecná promlčecí lhůta jsou 3 roky. V případě, že by pohledávka byla promlčená, neznamená to, že nemůže být vymáhána soudně. Jestliže by však dlužník namítl její promlčení, je soud povinen řízení zastavit a dát Vám k úhradě náklady řízení.

V tuto chvíli by tedy bylo dobré projít si dosavadní stav vymáhané pohledávky. A poté zvážit, zda přistoupíte k soudnímu vymáhání. Můžete se obrátit na některou z bezplatných občanských poraden, kde Vám pracovníci mohou poskytnout a vysvětlit vzor příslušného návrhu k soudu či pomoci posoudit případné promlčení. Kontakty na ně naleznete zde:  http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

Také by bylo dobré zmapovat si, do jaké míry byste v případném exekučním řízení uspěl, tj. zda by bylo vůbec možné dlužníkovi něco exekuovat (ověřit si tedy, zda pracuje, jestli má další exekuce apod.) Není patrně též vyloučeno, že by mohl vstoupit do oddlužení (tzv. „osobní bankrot“), proto by bylo vhodné pravidelně sledovat insolvenční rejstřík dostupný na www.justice.cz a v případě, kdy byste „svého“ dlužníka v tomto rejstříku objevil, bylo by nutné si „hlídat“ lhůtu pro přihlášení své pohledávky. Pakliže by Vám tato lhůta marně uplynula a oddlužení dlužníka by probíhalo zdárně, nemohl byste po něm později již nic vymáhat.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 29. 11. 2013