Vymáhání pohledávky

Kategorie: Oddlužení a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

před dvěma lety jsem půjčil kamarádovi deset tisíc korun. Zatím mi je nevrátil a nebere mi telefon a když jsem mu poslal esemesku tak neodpověděl. Dozvěděl jsem se, že má spoustu dluhů i jinde. Co mám dělat? Může se stát, že vyhlásí osobní bankrot a já svoje peníze už nedostanu?Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu vyplývá, že dlužník Vám nevrátil půjčené peníze, ač již tak měl učinit.

Uspokojení Vaší pohledávky je možné těmito způsoby:

A) Podáním žaloby nebo návrhu na vydání platebního rozkazu k soudu s možným pozdějším vyústěním v exekuční řízení (jestliže by soud rozhodl ve Váš prospěch a dlužník přesto ve stanovené lhůtě nezaplatil)

Protože však dlužník na Vaše, zatím jen telefonické, upomínky dosud nereagoval, je vhodné mu tuto upomínku, nejlépe doporučeně s dodejkou, zaslat ve formě tzv. předžalobní výzvy. Je to vlastně také upomínka, ve které dlužníka navíc upozorníte, že když ani tentokrát dluh neuhradí, obrátíte se na soud. Pro dlužníka to bude znamenat, že kromě jistiny (= „vlastního“ dluhu), budete nárokovat i náklady soudního řízení (např. soudní poplatek, náklady na právní zastoupení). Navíc už nyní máte nárok na zákonný úrok z prodlení. Pokud byste výše uvedenou předžalobní výzvu dlužníkovi nezaslal ve lhůtě alespoň 7 dnů před podáním návrhu k soudu na jeho Vám naposledy známou adresu, vystavujete se riziku, že by soud rozhodl, že máte uhradit náklady řízení a to i v případě, kdy by rozhodl ve Váš prospěch. Jinými slovy lze říci, že předžalobní výzvu je na místě poslat (doporučeně s dodejkou, kopii si ponechat)..

Zároveň s doporučeným dopisem je možné mu zaslat i mail s obdobným zněním.

Obecný postup je v souhrnu následující: V případě, že dlužník nereaguje ani na předžalobní výzvu, věřiteli obvykle nezbude jiná možnost než se obrátit na soud. Věřitel podá žalobu na zaplacení příslušné částky, respektive může zároveň soudu navrhnout, aby v případě dostatečnosti důkazů vynesl rovnou platební rozkaz. V kopiích věřitel přiloží důkazy jako např. smlouvu o půjčce, dodejky od upomínek, předžalobní výzvy, email apod. Žalobu, resp. návrh na vydání platebního rozkazu je třeba podat u soudu dříve, než je dluh promlčen. Obecná promlčecí doba jsou tři roky. Tato doba začíná běžet ode dne, kdy měl dlužník zaplatit (pokud bylo dohodnuto placení dluhu ve splátkách, každé splátce „běží“ vlastní promlčecí doba). Pokud by totiž byl podán návrh později, může dlužník namítnout promlčení a soud by řízení musel zastavit.

B) V rámci insolvenčního řízení, tedy např. oddlužení (osobní bankrot)

Smyslem oddlužení je dosáhnout alespoň částečného uspokojení a zrovnoprávnění  věřitelů mimo exekuční řízení. Předpokladem je aktivní přístup a součinnost dlužníka  s věřiteli. O povolení oddlužení (osobního bankrotu) rozhoduje insolvenční soud.

Oddlužení přichází v úvahu za splnění i řady dalších podmínek v úvahu, např. že dlužník je schopen uhradit svým nezajištěným věřitelům alespoň 30% svých dluhů. 

Návrh na vlastní povolení oddlužení (osobní bankrot) podává vždy a jen dlužník sám současně s insolvenčním návrhem. Návrh na povolení oddlužení tedy nemůže za dlužníka podat nikdo jiný. Věřitelé se pak k řízení připojí přihlášením pohledávky; přihlášku lze podat pouze na předepsaném formuláři a v soudem stanovené lhůtě. Insolvenční návrh může podat i věřitel; je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku. Zároveň je potřeba doložit, že dlužník má min. ještě jednoho dalšího věřitele.

I když dlužník je povinen v návrhu na povolení oddlužení označit své závazky a věřitele, je vhodné, aby věřitel sledoval v elektronické podobě přístupný insolvenční rejstřík (https://isir.justice.cz/isir/common/index.do) a to zejména kvůli splnění soudem dané lhůty pro podání přihlášky. Soud ani dlužník totiž věřitele o tomto neinformují (s výjimkou zahraničních věřitelů).

Pakliže by tedy Váš dlužník požádal o oddlužení, je nutné včas podat přihlášku (a to i kdyby už proti němu bylo kvůli dluhu vedeno exekuční řízení).

 

Další informace o oddlužení naleznete např. na http://insolvencni-zakon.cz/, také zde http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 6.4.2014