Vymáhání půjčených peněz bez stanoveného data splatnosti

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, moji rodiče před pěti lety půjčili mému bratrovi skoro půl milionu na rekonstrukci domu. On jim však ty peníze dodneška nevrátil a přestal s nimi komunikovat. Rodiče mají od něho podepsaný papír, že mu peníze půjčili, jenže on jim poslal akorát smsku, že tam není napsáno, kdy to má vrátit, takže až bude chtít, tak to vrátí. Je možné, aby se nějak bránili? Trestní oznámení dát nechtějí.

Odpověď:

Dobrý den,

důležité je, že peníze byly půjčeny v době účinnosti předchozího občanského zákoníku. Proto platí, že pokud nebylo dříve sjednáno jinak, tak se dlužník ocitá po splatnosti od tohoto data, jelikož dle § 563 Občanského zákoníku platí: „Není-li doba splnění dohodnuta, stanovena právním předpisem nebo určena v rozhodnutí, je dlužník povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o plnění věřitelem požádán.“

Pro úplnost dodáváme, že uvedenou situaci řeší  i § 2393 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník):

Neurčí-li smlouva, kdy má být zápůjčka ( dříve půjčka) vrácena, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Není-li o výpovědi ujednáno nic jiného, je výpovědní doba šest týdnů.

Pro Vás je však zásadní ustanovení předchozího občanského zákoníku.

Proto je potřeba doručit (nebo se o to alespoň pokusit) výzvu k zaplacení se stanovením data a způsobu vrácení peněz – nejlépe doporučeně s dodejkou. Poté se zasílá předžalobní výzva, na základě které budete budete mít nárok na náhradu nákladů řízení dle § 142 odst. 1 Občanského soudního řádu:

Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

Nutno ještě poznamenat, že v případném soudním řízení by mohl dlužník vznést námitku promlčení.  Základní promlčecí doba je tříletá. Můžete se pokusit o sepsání uznání dluhu dle § 639 OZ:

Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

Na základě uznání začíná plynout nová promlčecí lhůta, nově nejste povinni dlužníka upozornit na skutečnost, že jde o již promlčený dluh.

Promlčecí doba se počítá od chvíle, kdy nastala splatnost, důležité také bude, kdy poprvé rodiče bratra vyzvali k vrácení (lze-li to prokázat, v tomto případě by také nebylo nutné posílat další výzvu).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.6.2014