Výše platby insolvenčnímu správci

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, Prosím Vás mám dotaz, To musím po celou dobu 5, let, platit 1000 korun měsíčně insolvečnímu správci? Děkuji za Vaší odpověd

Odpověď:

Dobrý den,

platba insolvenčnímu správci je dána vyhláškou č. 313/2007 Sb. v platném znění a v průběhu oddlužení se (pokud nedojde ke změně vyhlášky) nemění. Tvoří ji odměna a náhrada hotových výdajů, které je dlužník v oddlužení povinen hradit.

Konkrétně je v dané vyhlášce v současnosti stanoveno:

§ 3

Odměna insolvenčního správce při oddlužení

Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce

a) při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty částku určenou podle § 1, nejméně však 45 000 Kč,

b) při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1125 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře,

c) při oddlužení plněním splátkového kalendáře, při kterém dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1125 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře a částku určenou podle § 1 odst. 2.

 

§ 7

Výše náhrady hotových výdajů insolvenčního správce

(1) Výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy.

(2) Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky.

(3) Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů.

(4) Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 225 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

(5) Věřitelský výbor se může s insolvenčním správcem dohodnout na náhradě některých hotových výdajů v paušální výši i u ostatních způsobů řešení úpadku.

Pokud je správce plátcem DPH, je nutné připočítat k celkové sumě i 21% DPH.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 21.1.2016