Vyúčtování oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, můj dotaz se týká lhůty splatnosti – přesněji, v létě mi byly zastaveny srážky z platu, splatila jsem již 100% částky stanovené insolvenčním soudem, v lednu letošního roku uveřejnil můj insolvenční správce konečné vyúčtování a soud vzal na vědomí splnění podmínek uložených mě, jako dlužníku. Podle závěrečného vyúčtování jsem přeplatila téměř 20 000,-, s ohledem na velmi nepříjemné jednání mého insolvenčního správce a dlouhé čekací lhůty na jeho vyjádření či vyúčtování, by mne zajímalo, zda existuje nějaká, zákonem stanovená doba, do které mi musí peníze vrátit na účet, nebo zda mám právo jen čekat?

Děkuji
S pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,

 

postup insolvenčního správce řeší zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen „IZ“). Po oddlužení se na činnost správce použijí analogicky ustanovení o konkursu. Správce musí předložit insolvenčnímu soudu závěrečnou zprávu a vyúčtování své odměny a výdajů (§ 302 a 303 IZ). Insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené.

 

O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení (tedy i Vás) tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky. Námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (§ 304 odst. 2).

 

Byly-li podány námitky,  nařídí insolvenční soud jednání, kterému předchází zveřejnění konečné zprávy (insolvenčního správce)ve formě vyhlášky. Součástí konečné zprávy zveřejňované jako vyhláška je poučení, že do patnácti dnů od zveřejnění v insolvenčním rejstříku je proti konečné zprávě možno podat námitky. Námitky mohou směřovat vůči celému obsahu konečné zprávy. Podávají se dvojmo u insolvenčního soudu, který poté doručuje insolvenčnímu správci jeden stejnopis podaných námitek k vyjádření.

 

Ve Vaší situaci musíte tedy vyčkat do zveřejnění vyhlášky. Na dobu jejího zveřejnění zákon nestanovuje žádnou lhůtu. Průběh řízení můžete sledovat zde: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

 

V případě, že by Vám insolvenční správce finanční prostředky nevrátil, docházelo by na jeho straně k bezdůvodnému obohacení.

S pozdravem,

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.12.2016