Zastavení exekuce pro nemajetnost a promlčení

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den.
„Zastavení exe pro nemajetnost.“
Stručný přehled:
Platební příkaz soudu 1996 XYZ; dobrovolné platby do roku 2002
2004 Exekuce na základě plat. příkazu XYZ 1996 na sumu 420 000 s přišl.
od roku 2005 nemajetnost + nezabavitelné minimum (inv důchod) , přesto dobrovolné platby (pomáhá rodina)
2013 Úmrtí v rodině. Dobrovolné platby končí. Zbývá doplatit pouze na úrocích 128 000; splaceno: jistina, náklady exe, soudní výlohy…atd.
8/2013 Ozývá se věřitel – vyhrožuje; exekutor chce platby i z nezabavitelného minima a to od 1000 Kč min/měs. až „dejte, kolik máte“ (1000 Kč je uvedeno písemně, „dejte kolik máte“ telefonicky; exe píše, že toto je zákonem umožnitelné a v tomto konkrétním případě se na povinnou nevztahuje to o nezabav. minimu – rovněž uvedeno písemně v dopise od exe)

Je možno uplatnit návrh na zastevní exe pro nemajetnost? Nerozumím výkladu: „do patnácti dnů od vzniku skutečnosti…“. Když už jsem náklady splatila a lhůta 15 dnů už je x let pryč… můžu vůbec podat návrh na zastavení exe teď?
Mám inv důchod, vážné zdrav. problémy doložitelné dokumenty (čeká mě operace srdce a dlouhodobý poop. pobyt v lázních; je mi 60 let, nárok na plný starob. mám za více než dva roky).
Při přerušení exe se počítá promlčecí doba od platebního příkazu soudu 1996 do obdržení rozhodnutí exekutora do vlastních rukou v 12/2004? A potom od ukončení exe? Nebo je tu nová promlčecí doba 10 let od ukončení exekuce?

Moc děkuji za zodpovězení dotazu. Nezneužívám bezplatné poradny na internetu. Mám dva právníky, ale jeden řekl v tomto případě „bílá“ a druhý „černá“. Čili oba měli zcela protichůdné názory. Každý si ovšem za svůj názor naúčtoval po tisícikoruně. Což je v mém případě v tuto chvíli velký problém.

Děkuji. S pozdravem.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu jsme vyčetli tři následující témata:

1. Nezabavitelná výše příjmu – tuto částku exekutor nemůže exekucí formou srážek postihnout. Výše nezabavitelné částky se odvíjí od výše příjmu a počtu vyživovacích povinností, bližší informace naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/srazky-ze-mzdy/. Nelze vyloučit, že exekutor zkusil zvolit jinou formu exekuce – tj. zabavením movitých věcí, zde nesmí postihnout dvojnásobek životního minima na hotovosti. Více viz zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/prodej-movitych-veci/. Jestliže se domníváte, že exekutor postupuje v rozporu s platnými předpisy, můžete podat stížnost u soudu, který jej exekucí pověřil, u Exekutorské komory ČR a Ministerstva spravedlnosti.

 2. Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost – exekuce opravdu může být zastavena pro nemajetnost dlužníka, a to v případě, že by se ukázalo, že případný „zisk“ z exekuce by nepokryl ani náklady exekučního řízení. Návrh je možné podat u exekutora, který exekuci vede. Návrh se podává do 15ti dnů ode dne, kdy se dlužník dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh musí obsahovat mimo jiné vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl podán ve stanovené 15 denní lhůtě. Tzn. došlo-li v posledních dvou týdnech ke skutečnosti vedoucí k „nemajetnosti“ dlužníka – povinného. Zastavením exekuce končí konkrétní exekuční řízení, dluhy ale nezanikají – věřitel může znovu o zahájení exekuce požádat! Pouze, pokud by uplynula desetiletá promlčecí lhůta, může dlužník (povinný) dát námitku promlčení.

Ze zkušenosti lze ale říci, že není bez šance i podání návrhu po uplynutí lhůty, protože exekuci lze zastavit i bez návrhu, je však jistější lhůtu dodržet. Uvádíte, že jste již náklady exekuce uhradila, v zásadě však platí, že konečné náklady lze vyčíslit až na konci exekuce, je tedy možné, že zatím došlo jen k částečné úhradě. Bez možnosti nahlédnout do příslušných dokumentů Vám bohužel nemůžeme odpovědět nic bližšího.

Pokud se rozhodnete návrh podat, vzor návrhu naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/. Určitě doporučujeme zkusit se obrátit ještě na některou z bezplatných poraden, kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

 3. Promlčení – po získání exekučního titulu (zde pravomocný a vykonatelný platební rozkaz) začíná běžet věřiteli desetiletá promlčecí lhůta. Pokud během ní využije svého práva – tedy je zahájena exekuce, běh této lhůty se „zmrazí“. Jestliže je exekuce zastavena pro nemajetnost povinného, lhůta se „rozmrazí“ a pokračuje v běhu. Jedná se stále o jednu lhůtu – nezačíná běžet nová desetiletá lhůta, ale dobíhá zbývající část.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 3.3.2014