Změna insolvenčního správce

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, jsem v oddlužení a nelíbí se mi, jak se chová insolvenční správce. Můžu ho vyměnit?

Odpověď:

Dobrý den,

Vy jako dlužník máte právo dle Insolvenčního zákona navrhnout zproštění funkce insolvečního správce a to dle § 32:

Zproštění insolvenčního správce

(1) Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Je ovšem věcí soudu, jestli Vám vyhoví. Musí mít pro to nějaký důvod – více viz citovaný paragraf. Je tedy nutné co nejpřesněji popsat a ideálně doložit (např. mailovou komunikací s ním apod.), jaké jednání insolvenčního správce považujete za nesprávné.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 16.12.2015

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 se mohou odvolat insolvenční správce a osoby oprávněné podat návrh podle odstavce 1. Ustanovení § 29 odst. 4 a § 31 odst. 5 a 6 platí obdobně.